utorok, 03 august 2021 10:15

Dôstojná oslava 15. výročia založenia Baníckeho spolku v Rakovnici Doporučený

Napísal(a) Ing. M. Birka
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Banícky spolok má svoje pevné miesto v obci Rakovnica. Vyznačuje sa pestrou činnosťou, aktivitami, udržiavaním baníckych tradícií a zvykov. V jedinečnej podobe sa uchovávajú banícke uniformy, ktoré pri slávnostných akciách a spoločných stretnutiach majú na sebe ich majitelia. Mottom tohtoročného stretnutia členov spolku bola táto myšlienka: „Nech v našom spolku banícky stav žije, nech také srdce v našej hrudi bije, čo nedáva nám na baňu zabudnúť.“
Slávnostná členská schôdza pri príležitosti 15. výročia založenia baníckeho spolku sa konala dňa 2. júla 2021 v Kultúrnom dome v Rakovnici. Z dôvodu pandemickej nepriaznivej situácie sa baníci, ale aj ich hostia stretli až po takmer dvoch rokoch. Banícky spolok má v súčasnosti 48 členov, z ktorých sa na podujatí zúčastnilo 39. Tento fakt bol prejavom potreby stretnúť sa, navzájom vidieť, porozprávať a tak dokázať vzájomnú spolupatričnosť.

V úvode stretnutia už tradične zaznela Banícka hymna a po nej prítomných privítal Ing. Milan Birka, podpredseda baníckeho spolku. Pozvanie na podujatie prijali vzácni hostia: zástupcovia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo v Rožňave Ing. Dušan Oravec, predseda spolku a jeho členovia Ing. Arpád Kavečanky, RNDr. Ondrej Rozložník, Ing. Štefan Molčík a Ing. Norbert Werner, ktorý je zároveň členom Výkonného výboru Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Ďalšími hosťami boli starostovia obcí: Ing. Radoslava Uhrinová – Rakovnica, Želmíra Gonosová – Rožňavské Bystré, Mgr. Róbert Hlaváč – Honce a Ladislav Belányi – Štítnik. Osobitne boli privítaní aj členovia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici: Ing. Ondrej Lorko, zástupca starostky, Milan Hlaváč, Ondrej Doboš, Ján Čapó a Igor Čižmár.

lindak IMG 0183Po privítaní hostí predseda spolku Ján Lindák predniesol slávnostný príhovor, v ktorom bilancoval 15 ročné pôsobenie Baníckeho spolku. Poukázal na význam baníctva v minulom období, keď: „Baníctvo živilo nás, naše rodiny a celé generácie. Dávalo prácu a obživu celej doline aj našej dedine pod kopcom Mních.“

Pozornosť venoval aj vývoju baníctva v našom regióne. „Písomné záznamy sú už od 15. storočia, ale predpokladá sa, že počiatky ťažby siahajú do hlbšej a dnes ťažko presne definovanej minulosti. Slávna éra baníctva na mnohých miestach zanechala po sebe množstvo starých banských miest, píng, odvalov a technických pamiatok. Zvláštnu kategóriu technických pamiatok na Gemeri tvoria vysoké pece, huty, hámre a železiarne, ktorých stopy sa zachovali pre širokú verejnosť.“

Región okolo Rožňavy je známy tým, že sa tu „po stáročia vykonávala banská činnosť sústredená hlavne na ťažbu železných rúd. Najväčšie ložiská limonitu a sideritu sa nachádzali v katastri obcí Drnava, Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Nadabula, Rakovnica, Rudná a Rožňavské Bystré. Najviac boli banské práce realizované v podzemí masívu Turecká, Mních, Rákoš a Malý vrch. Tieto územia sú doslova prerazené tisíckami metrov banských diel rôzneho druhu. Ruda, ktorá sa v dávnej minulosti ťažila v Rakovnici, pod masívom Mních, sa čiastočne spracovala v lokalite Vyšný mlyn, kde názov Huta sa používa ešte aj dnes. Žiaľ, o tejto hute zatiaľ nemáme žiadne písomné historické záznamy.“

Dotkol sa aj útlmu baníctva. „Bane, kde väčšina z nás pracovala, zanikli v 90-tych rokoch minulého storočia, keď vláda rozhodla o útlme rudného baníctva aj v našom regióne. Veľmi nás to zasiahlo, ale banícka hrdosť, priateľstvo, súdržnosť, ktoré sú hlboko zakorenené v srdci každého baníka, nám nedá na baňu zabudnúť. Baňa, ťažobný úsek Mier, kde väčšina z nás pracovala, zanikla v roku 1992.“

Pozornosť venoval vzniku spolku. „Náš banícky spolok bol založený 10. mája 2006 po rozpade Spolku bývalých baníkov v Rožňavskom Bystrom. Zakladali ho bývalí baníci: Ján Šály, Ondrej Lindák, Ľudovít Bradáč, Peter Bradáč, Ján Gonos u Miška, Ladislav Genči, Ľudovít Šmelko, Július Hlaváč, Ján Lindák a Jaroslav Blahút za prítomnosti starostu obce Ing. Ondreja Lorku. Nový spolok združil 42 členov z Honiec, Rudnej, Nadabulej a Rakovnice. Neskôr vstúpili do spolku aj noví členovia z Rožňavského Bystrého a Rožňavy. Prvý výbor pracoval v zložení: Predseda – Ján Šály, podpredseda – Jaroslav Blahút, hospodár – Ján Lindák.“

Zvlášť sa vyjadril k celoslovenským aktivitám. „Náš spolok sa od tretieho ročníka zúčastňoval stretnutí Baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré boli organizované Združením Baníckych spolkov a cechov. Žiaľ, minulého roku (2020) a ani v tomto roku (2021), z dôvodu pandemickej situácie sa stretnutia neuskutočnili.“

Na úrovni obce sa „členovia baníckeho spolku aktívne zapájali do rôznych akcií, napríklad: Príprava Dní obce, Dňa detí, Dňa Zeme a rôznych iných činností pri verejno-prospešných prácach. Osadili sme informačné tabule s baníckou tematikou na autobusových zastávkach pred obecným úradom a na Hostinci a pri kostolíku sv. Márie Magdalény. Písomnú a obrazovú časť týchto tabúľ spracoval RNDr. Ondrej Rozložník.“

   

Súčasná minulosť

 Akoby to bolo včera... Bol som ešte malý, trochu neposedný.

 Keď však otvorili sa dvere
 a šedá postava zračila sa na prahu,
 ani hláska vydať nemal som odvahu.
 Vstúpil do domu spokojne, ba i zmorene, no s úľavou na tvári.

 Vzdychne si. Ťažko si k stolu sadá.
 Žena jeho únavu v tmavých očiach zbadá.
 Pozrie sa i na mňa vážne, po ramene pohladí.
 Ona odprace zo stola, muža k chyži privodí.
 Trasúcimi pažami zvlieka ťažkej práce šat,
 zmyje stopy... ľahá si...
 Bol som ešte malý. Otca som mal veru rád.

Ja v otcových šľapajach, vydal som sa do tmy nesmelo. Tam  dolu, kde nepreniká slnka lúč i mesačný svit, chlad pobozkal  ma letmo na pery. Strach, áno strach zvŕta sa čas od času v mozgu ako červ. Každý nádych, každá minúta je vzácna. Zem padá, hodiny stoja, stroje drnčia, hlava oťažieva. Nekonečná tieseň – nekonečná. Lež v pravú chvíľu pocítim iskierku šťastia  – to malé svetielko na čele kamaráta. A v duchu ďakujem tej neúprosnej bani, že sa hore nevrátim sám a na druhý deň si znova povieme – ZDAR BOH!

Poznámka: Na základe otcových spomienok spracovala Mgr. Zuzana Vargová (Birková)

 

 

Významnou udalosťou bol „realizovaný návrh Gemerského baníckeho spolku Bratstvo v Rožňave, keď na stretnutí Slovenských banských miest a obcí v Banskej Bystrici v roku 2015 bol nášmu spolku udelený Čestný odznak Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.“

Záverom vystúpenia poďakoval sponzorom „ktorí nás podporujú v našej činnosti a bez pomoci ktorých by sme nemohli uskutočniť ani toto naše slávnostné stretnutie. Hlavným sponzorom je Obec Rakovnica. Ďalšími sponzormi sú obecné úrady Rožňavské Bystré, Štítnik, Honce, Rudná a Agrospol Honce. Toto podujatie podporil aj Viliam Koltáš mladší.

Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorí nás počas 15-tich rokov nášho pôsobenia podporovali.“

Poďakoval aj všetkým, ktorí sa na príprave aktuálneho podujatia akýmkoľvek spôsobom podieľali.

Vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu  s Gemerským baníckym spolkom Bratstvo v Rožňave.

Zdôraznil, že „hlavným poslaním Baníckeho spolku je udržiavať a rozvíjať banícke tradície, rozširovať poznatky o baníctve a jeho histórii a zachovávať banícke pamiatky."

Vyjadril prianie, aby ich „snaženie pokračovalo aj naďalej a aby sa duchovné i materiálne dedičstvo našich otcov zachovalo aj pre budúce generácie.“

Po slávnostnom príhovore si všetci prítomní minútou ticha pripomenuli a uctili pamiatku zosnulých členov spolku Jána Máťaša a Jána Pisára.

Podľa programu nasledovalo ocenenie jubilantov. Za rok 2020 ich bolo 9 a za rok 2021 – 12 jubilantov. Všetkým boli odovzdané pamätné listy za udržiavanie baníckej tradície na Gemeri a sympatie k baníctvu, spolu s milými darčekmi. Jubilantky potešili aj kvetmi.

Odovzdaním ďakovných listov za dlhoročnú aktívnu spoluprácu poďakoval spolok obciam Rakovnica, Rudná, Rožňavské Bystré, Honce, Štítnik, Gemerskému baníckemu spolku Bratstvo v Rožňave a sponzorovi Agrospol Honce. Predstaviteľom obci ako aj Agrospolu boli venované pamätné suveníry vo forme krčahu s baníckym označením.

V ďalšej časti programu vystúpila starostka Obce Rakovnica Ing. Radoslava Uhrinová so svojím príhovorom. Vyjadrila hrdosť na to, že „Vy všetci s podporou starostov a iných partnerov zachovávate kultúrne dedičstvo nášho regiónu, našu banícku minulosť, že ste v ťažkej spoločensky nepriaznivej pandemickej kríze udržali spolok činným a teraz sme všetci spolu oslávili toto krásne 15. výročie od jeho vzniku.“

Pripomenula, že „je nesmierne dôležité, aby sa na baníctvo nezabudlo, aby sa uchovali pamiatky a spomienky, ktoré sú s ním spojené. Robíte všetko preto, aby v obci nevymizla tematika baníctva, zveľaďovaním verejného priestranstva a tak zanechávate hlboké a trvalé stopy po baníctve, za čo vám veľmi pekne ďakujem.“
Do ďalších rokov popriala „hlavne pevné zdravie, pohodu a radosť z dobre vykonanej práce v spolku a pokračujúcu vzájomne prospešnú a úspešnú spoluprácu s obcou, lebo si nesmierne vážime, čo pre nás robíte.“ Príhovor ukončila baníckym pozdravom Zdar Boh.

Člen Výkonného výboru Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Norbert Werner prítomných informoval o činnosti a aktuálnej situácii v združení.

Po oficiálnej časti nasledovala voľná diskusia a občerstvenie. Podujatie sa nieslo v pozitívnom duchu. Všetci sme sa tešili, že sa takmer po dvoch rokoch môžeme stretnúť, porozprávať, pospomínať a samozrejme aj plánovať činnosť Baníckeho spolku v Rakovnici do budúcnosti. ZDAR BOH.

Ing. Milan Birka

Fotografie: Archív Baníckeho spolku

Čítať 1302 krát Naposledy zmenené utorok, 03 august 2021 18:47

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!