utorok, 21 máj 2013 14:33

Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach sa zapojila do projektu BUĎME ÚSPEŠNÍ Doporučený

Napísal(a) Mgr. Veronika Šándorová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zručnosť čítať má v živote človeka – žiaka centrálne postavenie. Je nevyhnutná pri zvládnutí mnohých situácií či hľadaní súvislostí, riešení rôznych problémov. Podstatné však je, aby žiak text vnímal a rozumel mu, teda text pochopil, čo je dôležitým predpokladom jeho úspechov v škole i v ďalšom živote. Základom je práca s informáciami z rôznych zdrojov (knihy, učebnice, encyklopédie apod.) a v dnešnej dobe je nevyhnutnosťou aj orientácia a práca s informáciami v prostredí internetu.

Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125 sa zapojila do projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR s názvom BUĎME ÚSPEŠNÍ.

Názov projektu:         Buďme úspešní

Operačný program:   Vzdelávanie

Prioritná os:               3 Podpora vzdelávanie osôb s osobitými vzdelanostnými potrebami

Opatrenie:                  3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľ projektu:            Zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov z MRK prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania ako nástroja pre inklúziu MRK

Špecifický cieľ:         1. Zavádzať inovatívne metódy vzdelávania ako nástroj pre sociálnu inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti.

                                    2. Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia smerom k podpore sociálne znevýhodnených žiakov z MRK.

Aktivity projektu:     

1. Rozvoj čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov z MRK s podporou IKT

Experti pre inováciu vyučovacích predmetov inovujú obsah formy a metódy vzdelávania - tvoria pracovné listy, a prezentácie v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra pre 1. a 2. stupeň, Dejepis, Občiansku náuku, Biológiu, Geografiu. V rámci tejto aktivity sa zameriavame na podporu čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov z MRK. Názornosťou a prakticko-demonštračnými postupmi pri riešení slovných úloh chceme dosiahnuť odstránenie bariéry pri pochopení zadaní úloh a zamerať tým pozornosť žiakov najmä na tvorivé myšlienkové aktivity.

Snahou je teda rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov v rámci týchto úrovní:

  • všeobecné porozumenie – uchopenie textu ako celku, vystihnutie hlavnej myšlienky textu
  • získavanie informácií
  • interpretácie textu – porovnávanie informácie v texte, uvažovanie o súvislostiach medzi rôznymi zdrojmi informácií a vyvodenie záverov
  • posúdenie obsahu textu – porovnávanie informácií v texte s inými zdrojmi alebo vedomosťami, ktoré o probléme žiak už má a zisťovanie, či je žiak schopný svoj názor obhájiť
  • posúdenie formy textu – objektívne zhodnotenie kvality predloženého textu, kde sa už vyžaduje poznanie stavby textu, štýlu a jazyka autora.

2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pre pedagógov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných pre motivačnú a efektívnu výučbu sociálne znevýhodnených žiakov z MRK.

Vzdelávanie je zamerané na oblasti:

  • školenie zručností metakognitívnych stratégií pre získanie čitateľských zručností – rozšírenie kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré sú potrebné na riadenie vyučovacieho procesu s cieľom čitateľskej gramotnosti žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.
  • školenie k práci s kódovanou knihou a pracovným zošitom Adamko – rozšírenie kľúčových kompetencií v oblasti metodiky výučby slovenského jazyka a rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov MRK s podporou využívania moderných multimediálnych sád

 

 

 

 Trvanie projektu: máj 2012 – október 2013

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Mgr. Veronika Šándorová

{jcomments on}

 

 

Čítať 1747 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 11:06

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Description of image1
Description of image2