pondelok, 04 máj 2015 11:35

Seniori revúckeho okresu hodnotili svoju bohatú činnosť

Napísal(a) ZH
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

ra oojds 1aDňa 31. 3. 2015 sa uskutočnil okresný SNEM OO JDS v Revúcej v priestoroch MsKS v ALFE. Seniori hodnotili činnosť OO JDS aj ZO JDS za uplynulé trojročné volebné obdobie. Každá ZO JDS bola na SNEME zastúpená zvolenými kandidátmi. Okresný SNEM prišli pozdraviť vzácni hostia: MVDr. Eva Cireňová - poslankyňa BB kraja, predsedníčka ZMOS Stredného Gemera a primátorka mesta Revúca, MVDr. Ján Šeševička - poslanec BB kraja a starosta obce Revúcka Lehota, MVDr. Milan Kolesár – podpredseda ZMOS Stredný Gemera a primátor mesta Jelšava, Ing. František Šušlík – predseda KO JDS BB kraja, Ing. Viera Hanesovská – podpredsedníčka OO SMER – SD, Ing. Norbet Lacko – predseda oblastného výboru SZPB, PhDr. Juraj Králik – predseda Olympijského Klubu GEMER. V príhovoroch pozdravili prítomných delegátov SNEMU, popriali úspešné rokovanie, kladne hodnotili činnosť OO JDS a prisľúbili pomoc pri akciách, ktoré bude OO JDS organizovať v ďalšom období.
Okresný SNEM JDS otvorila a privítala hostí podpredsedníčka OO JDS Ing. Želmíra Rekenová. Podpredseda Dušan Ivan v správe o činnosti oboznámil prítomných, že OO JDS združuje 16 ZO JDS s počtom 1 506 členov

a svoju činnosť vyvíja s poslaním vyplývajúcim zo Stanov JDS. Organizuje pre svojich členov akcie, ktoré sú obohatením ich života v oblasti relaxačno – liečebnej, v oblasti kultúry, športu, ale aj v spoločenskej i vzdelávacej oblasti. 
Úvod roka tradične patrí k výročným a hodnotiacim členským schôdzam, ktorých sa členovia P-OR JDS zúčastňujú a ktoré zvyčajne sú spojené s fašiangami, či MDŽ. 
S cieľom priblížiť kultúrno-spoločenský život svojím členom OO JDS organizuje alebo zabezpečuje účasť speváckych súborov každoročne Regionálnu prehliadku speváckych súborov seniorov. V roku 2012 v Revúcej, v 2013 v Brezne a 2014 v Lubeníku. Veľmi nás teší, že počet speváckych súborov v okrese z pôvodných troch na osem. Úroveň ich umenia mali sme možnosť zhodnotiť na Krajskej prehliadke vo Zvolene a v Poltári i na Celoslovenskej prehliadke v Košiciach. Už tradične v novembri nás spevácke súbory potešia svojim spevom na Stretnutí troch generácií pri pesničkách, ktoré v spolupráci s OO JDS pripravilo v roku 2012 Mesto Revúca, v 2013 Mesto Jelšava a v2014 obec Mokrá Lúka. O obľube tejto akcie, na ktorej sa prezentujú súbory detí, strednej generácie a seniorov, svedčí počet účinkujúcich od 230 až 260 osôb. 

Ku každoročným akciám v oblasti kultúry

patria vianočné prezentácie spojené so súťažou o najlepšie vianočné pečivo a najlepšiu domácu pálenku organizované Mestom Revúca, ZO JDS v spolupráci našej okresnej organizácie. V roku 2012 práce s vianočnými motívmi prezentovali ZO JDS z okresu ručnými prácami, fotografiami a bohato prestretými stolmi s vianočným pečivom a tradičným vianočným jedlom. Rok 2013 a 2014 priniesli do vianočnej prezentácie nové spôsoby predstavenia vianočných zvykov , okrem ručných prác, boli prezentované ikebany, ručne vyrobené vianočné výzdoby a stolovanie tradičnom poňatí i v modernom – bolo čo obdivovať. Podobnom duchu OO JDS v spolupráci so ZO JDS okresu zorganizovali i veľkonočné prezentácie, ktoré zaujali farebnosťou, krásou a tvorivými nápadmi veľkonočných dekorácii.
V apríli 2013 sme v spolupráci s obcou zorganizovali spoločný projekt „Ukáž, čo vieš a nauč aj nás“. Akcia bola prehliadkou tvorivej zručnosti a kreativity zúčastnených seniorov zo všetkých ZO JDS v okrese, prehliadkou šikovnosti ich rúk, speváckeho a tanečného talentu. V roku 2O14 sme zorganizovali v spolupráci so ZO JDS Muránskej Dlhej Lúke „Tvorivé dielne“ . Tvorivosť bola zameraná na pletenie košíkov a iných výrobkov z papiera, účastníci sa oboznámili s technikou práce a zároveň vyskúšali jednoduchšie postupy.

Obľúbené sú zájazdy za kultúrou. Za volebné obdobie sme sa zúčastnili predstavenia na operete Cigánska láska a Hrnčiarsky bál v Banskej Bystrici. Zúčastňovali sme sa na kultúrnych podujatiach, ktoré organizovalo MsKS , na ktorých majú členovia JDS podstatnú zľavu.

V mesiaci október - v Mesiaci úcty k starším

pripravuje OO JDS slávnostné stretnutie seniorov. Tieto stretnutia sú príležitosťou na poďakovanie za ich aktivity a dobrovoľnú prácu pre seniorov. Je pre nás cťou, že na oslavy príjmu pozvanie hostia z radov primátorov , starostov a sponzorov a my máme príležitosť prejaviť im svoju vďaku za trvalu podporu našej činnosti.
Členovia OO JDS sa zúčastňujú ďalších kultúrno – spoločenských akcií konaných v meste Revúca s celookresným významom. Pri HUBERTOVEJ JAZDE sme prispeli svojimi výrobkami do súťaže o koláč z jesenného ovocia a v predvianočnom období družstvo OO JDS súťažilo vo varení vianočnej kapustnice a získalo 3. miesto z 13 družstiev.
Ďalšou oblasťou, kde sa snažíme realizovať, je oblasť kultúry tela, pohybu a športu. Za volebné obdobie sme zorganizovali Okresné športové hry v Revúcej, v Muránskej Dlhej Lúke a v Jelšave za spolupráce príslušných miest a obcí a ZO JDS. Súťažiace družstvá ZO bojujú o Putovný pohár Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska Stredný Gemer a jednotlivci o Pohár najúspešnejšieho športovca.
Ešte väčšej obľube sa tešia Okresné turistické zrazy seniorov, ktoré umožňujú členom preveriť si nielen svoju fyzickú zdatnosť, ale aj návštevu pozoruhodnosti miest a obci v roku 2014 to už bol organizovaný 14. ročník. Je obdivuhodné, aký pestrý, bohatý program dokážu pripraviť občania našich obcí .

Vysoko si ceníme aktívnu pomoc miest a obcí,

ktoré v pri obidvoch týchto rozsiahlych športových akciách prebrali na seba úlohu nositeľov projektov, poskytli vždy všestrannú pomoc. Ani bez finančnej a materiálnej podpory ostatných sponzorov by sme sa nezaobišli. Ďakujeme!
O skvelej spolupráci so sponzormi, primátormi a starostami sa mohli presvedčiť účastníci Krajských športových hier seniorov a turistického zrazu, ktoré v v roku 2013 organizovala naša OO JDS pre banskobystrickú KO JDS. Bola to na vysokej úrovni pripravená športovo – turistická akcia za spolupráce Mesta Revúca,  Obce Muráň, ďalších obcí a sponzorov, vďaka ktorým si seniori z 11 okresov BB kraja odniesli okrem športových trofejí a hodnotných cien aj nezabudnuteľné spomienky na náš prekrásny región.
Rok 2013 bol rokom, kedy sme na pozvanie OO JDS Rožňava spoločne zorganizovali prechod tunelom vedúcim z Magnezitoviec do Slavošoviec. Účastníkov prechodu obidve OO JDS privítali pohostením a na slavošovskej strane aj pekným kultúrnym programom.
Čoraz viac sú obľúbené relaxačno – liečebné pobyty so ŠÚD aj hromadné pobyty organizované OO JDS. Za volebné obdobie boli organizované 2 RLP bez dotácie s počtom 116 a so ŠÚD 110 členov. OR JDS organizuje i samostatné relaxačné zájazdy na termálne kúpaliska na Slovensku i Maďarsku za uvedené obdobie sme zorganizovali 7 zájazdov.
Nemôžeme zabudnúť na oblasť vzdelávania. Členovia okresnej rady a členovia ZO JDS začiatkom roka ma li možnosť si vypočuť prednášku príslušníka Polície SR zameranú na bezpečnosť seniorov v cestnej premávke a upriamil pozornosť aj na nekalé praktiky predajcov a varoval pred podvodníkmi dôverčivých seniorov. Hodnotným vzdelávacím projektom, garantovaným Mestom Revúca bola v roku 2014 Akadémia tretieho veku, bola zameraná na 6 aktivít rôznych vedomostných zameraní. Projekt bol účastníkmi hodnotení veľmi kladne, stále sa máme čo učiť a je potešujúce, že sa stále učiť chceme.

Okresná organizácia nevynecháva

ani akcie organizované v rámci krajskej alebo celoslovenskej úrovni. Pravidelne sa zúčastňujeme na krajských prehliadkach speváckych súborov v rámci limitu na celoslovenských. Podobne sa zúčastňujeme na krajských i celoslovenských športových hrách, kde naši členovia dosahujú medailové miesta. Zároveň sme účastníkmi spoločenských akcií MDŽ a MÚS a vianočných posedení.
OO JDS aktívne spolupracuje s Oblastnou organizáciou SZPB v Rožňave a v roku 2013 v zastúpení predsedom Ing. Norbertom Lackom a predsedníčkou OO JDS Mgr. Zuzanou Homoliakovou bola podpísaná Zmluva o spolupráci. Zároveň Zmluva o spolupráci bola podpísaná v roku 2014 zo ZMOS Stredného Gemera v zastúpení predsedníčky OO JDS a predsedníčky ZMOS Stred. Gemera MVDr. Evou Cireňovou.
OO JDS zorganizovala množstvo rôznych akcií, ale bez pomoci ZO JDS by neboli na takej vysokej úrovni, jednoducho sú nositeľmi menovaných akcií. Každá ZO JDS okresu okrem účasti a spoluorganizovaní okresných akcií, organizujú rad svojich vlastných zaujímavých aktivít, ktoré väčšinou organizujú v spolupráci s mestami a obcami. Za vykonanú činnosť patrí všetkým predsedom a výborom ZO JDS vrelé poďakovanie.
Na záver hodnotenia činnosti predchádzajúceho trojročného volebného obdobia chceme sa naozaj úprimne poďakovať za podporu našej činnosti poslancom VÚC a predstaviteľom miest a obcí MVDr. Eve Cireňovej, MVDr. Jánovi Šeševičkovi a Ing. Júliusovi Lašanovi, ktorí na pôde VÚC presadzovali naše projekty, primátorovi Jelšavy a starostom obcí Lubeník, Muránska Dlhá Lúka, Muráň, Muránska Lehota, ktorí úzko spolupracovali na realizácií projektov, všetkým starostom obcí za to, že podporujú činnosť ZO JDS. Veľká vďaka patrí našim stálym sponzorom SMZ a.s. Jelšava, Slovmag a.s. Lubeník, Mestské lesy s.r.o. podporovateľom Revúca a všetkým nemenovaným podporovateľom našej činnosti. Pomoc, ktorú nám poskytujú je pre nás významná a len ťažko by sme mohli pripravovať také pekné aktivity pre členov JDS.

[cincopa AkKAhjMoGdCb]

 

 

Čítať 1743 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:46

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.