DHZ

DHZ (134)

nedeľa, 04 február 2024 15:54

Jelšavskí dobrovoľní hasiči bilancovali

Napísal(a)
Jelšavskí dobrovoľní hasiči bilancovali

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Jelšave zvolal svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala v sobotu 03. 02. 2024 na Hasičskej zbrojnici v Jelšave. Na túto schôdzu prijal pozvanie primátor MVDr. M. Kolesár a zástupca primátora Attila Žilka – obaja sú aj členovia DHZ. Úvod schôdze patril nahrávke Modlitba hasiča, ktorú nám nahovoril Juraj Genčanský z Revúcej, hudbu spracoval a nahral Mgr. Timotej Hanes, kazateľ Bratskej jednoty baptistickej z Jelšavy. Po privítaní hostí predsedom DHZ Ing. P. Zapletalom bola pustená 5-minútová prezentácia činnosti za rok 2023.

Po obrazovej prezentácii, nasledovali správy o činnosti:

V Jelšave zorganizovali skúšky hasičov na získanie odznaku odbornosti

     Predchádzanie vzniku požiarov prostredníctvom výkonu protipožiarnej prevencie a výchovy, ako aj represívna činnosť hasičských jednotiek si vyžadujú vysoký stupeň odbornosti všetkých členov – dobrovoľných hasičov. Jednou z foriem preukazovania stupňa odbornosti je organizovaná príprava a plnenie stanovených podmienok príslušného stupňa odznaku odbornosti.

     Skúšky na overenie teoretických vedomostí a praktických návykov a skúseností potrebných na získanie odznaku odbornosti odzrkadľujú aj aktívnu činnosť každého uchádzača pri plnení výcvikových úloh na príslušnej úrovni.

     Teoretické znalosti a praktické skúsenosti potrebné na získanie odznaku odbornosti tvoria súčasť odborného školenia a výcviku. K získanie odznaku odbornosti je nesporne nutná aj individuálna odborná príprava a samovzdelávanie členov.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava v roku 2023 najčastejšie zasahoval v nedeľu

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Jelšava (DHZM) eviduje k 31. 12. 2023 spolu 26 zásahov, z toho 14 požiarov, 10 technických zásahov a 2 iných technických zásahov. Na tieto zásahy sme boli vyzvaní operačným dôstojníkom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici, alebo boli ohlásené na ohlasovňu požiarov DHZM Jelšava. Najviac sa zasahovalo v nedeľu 5-krát, potom v pondelok, utorok, štvrtok a v sobotu po 4-krát, v utorok 4-krát, v stredu 3-krát a v piatok 2-krát. Najviac horela strecha 3-krát, byt a komínové teleso po 2-krát a po jednom sme zasahovali pri požiaroch bioplynovej stanice, lúčneho porastu, krovia, vraku auta, hospodárskej budovy, motorového vozidla a kontajnera. Samozrejme najviac zásahov sme mali v Jelšave - 11. Zásahy v Jelšave podľa ulíc boli nasledovné: - 9. mája – štyri-krát.  Kejďák, Tomášikova, Námestie republiky – Muránska, Námestie SNP – Tomášikova, Armádna, Ševcovská a Kúpeľná po jednom. 

štvrtok, 07 december 2023 19:55

Mikuláš aj pre hasičské deti

Napísal(a)
Mikuláš aj pre hasičské deti

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Pred Vianocami je však ešte jeden sviatok, ktorý majú deti veľmi radi a dlho na neho čakajú. 

Dobrovoľní hasiči sa deťom venujú aj v zimných mesiacoch, kedy ich pripravujú na halové súťaže. Dňa 5. decembra 2023 sme zvolali deti na krúžok, kde sme skúšali napájanie hadíc, čím sme rozvíjali ich zručnosť. Po tréningu sme nasmerovali rozhovor na blížiace sa vianočné sviatky a na Mikuláša. Zistili sme, že deti sú zručné a poslušné, tak sme im rozdali balíčky, ktoré u nás pre nich nechal Mikuláš. Na záver sme sa dohodli, že sa stretneme aj v stredu na „mestskom Mikuláši“ a na rozsvecovaní stromčeka.

Veľkokapacitný senník v Roštári hasili v rámci taktického cvičenia

Taktické cvičenie na hasenie veľkokapacitného senníka v areáli PD v Roštári v okrese Rožňava bolo dňa 11.11.2023 (sobota) zorganizované Územnou organizáciou DPO SR Rožňava. Od 8:00 hodiny boli povolávané DHZO okresu Rožňava, zaradené v CRSaP (celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov SR), ktoré svoj dojazd do miesta cvičiska zásahu splnili v časovom limite, a uskutočnili hlásenie sa veliteľovi zásahu. Veliteľ zásahu ich nasmeroval do ich pozície v zásahu, a každé zasahujúce družstvo si svoju požadovanú úlohu plnilo v potrebnom rozsahu a požiadavke. Som veľmi rád, že každý člen bol ustrojený v zásahovom odeve a spĺňal požiadavky výjazdového hasiča. Velitelia zásahových úsekov boli super a tiež svoju prácu pre úsek zvládli na výbornej úrovni. Skvelá koordinácia. Prekvapujúce bolo, že trasa vedenia diaľkovej dopravy vody, ktorú velitelia natiahli aj cez štátnu cestu, bola predpísaným spôsobom zvládnutá a voda bola vytlačená až cca 1 km dĺžky, až z obce Roštár. Členovia sa naučili, resp. precvičili diaľkovú dopravu vody hadicovým vedením zo stroja do stroja.

Popoludnie s tréningom mladých jelšavských hasičov trochu inak

V roku 2023 Dobrovoľný hasičský zbor v Jelšave oslavuje 150. výročie svojho založenia, ktoré sme si pripomenuli v júli, kedy bola inštalovaná výstava hasičských autíčok – či už plastových zo zbierky Ing. Pavla Zapletala a Ivana Petra Zachara, ale aj lepených z papiera, ktoré lepí Miroslav Kováč. Končiacu výstavu sme navštívili v rámci krúžku dňa 02. 11. 2023 v Mestskom múzeu v Jelšave. Deti zaujala táto výstava, pýtali sa uja Mira, ako ich vyrábal.

Z Mestského múzea sme sa presunuli ku soche sv. Floriána, kde sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých. Deťom sme porozprávali niečo o vojakovi Floriánovi, ako sa stal patrónom hasičov. S deťmi sme zapálili sviečky a umiestnili sme ich na podstavec ku soche.

Bolo to príjemné popoludnie a absolvovali sme tréning trocha inak.

Zaslúžilý člen DPO SR pán Ladislav Berki sa dožíva významného životného jubilea

Významného životného jubilea – 70 rokov – sa dňa 23. októbra 2023 dožíva zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, pán Ladislav BERKI, dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru Jelšava. Členom DPO SR je od roku 1969. Bol dlhoročný veliteľ v DHZ Jelšava, ale aj v rônych funkciách v okrese Rožňava a Revúca. Aj v súčasnosti je nápomocný svojimi radami. Za svoju dlhoročnú prácu bol viackrát ocenený rôznymi vyznamenaniami.

Do ďalších rokov života prajeme nášmu jubilantovi hodne zdravia, porozumenia, šťastia, spokojnosti a veľa životného elánu.

Delegácia dobrovoľných hasičov z Jelšavy u svojich priateľov v Tótkomlóśi a v Nadlaku

Dobrovoľní hasiči z Jelšavy dostali pozvanie od dobrovoľných hasičov z rumunského Nadlaku na Deň rumunských hasičov, ktorí si pripomínajú vždy 13. septembra. V tomto roku si slávnostne svoj deň pripomenuli 16. 09. 2023.

Trojčlenná delegácia jelšavských hasičov sa skoro ráno, v sobotu 16. 09., vybrala na návštevu najprv do Tótkomlósa v Maďarsku, kde odovzdali sochu sv. Floriána a ocenili troch členov – Sándor Nagy, Lajos Ibrányi a Jenö Serfõzõ – Záslužným krížom za rozvoj slovenského hasičstva, za rozvoj cezhraničnej spolupráce dobrovoľných hasičských zborov DHZ Jelšava a DHZ Tótkomlós. Domáci ukázali novú plošinu, ktorou nedávno rozšírili svoj vozový park.

Hasičský putovný Gemerský pohár v 30. ročníku získal okres Rimavská Sobota

Gemer je jeden z krásnych slovenských regiónov. Jeho územie je takmer totožné s územím bývalej Gemersko-malohontskej župy. Do regiónu Gemer patria okresy: Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.

V minulosti bol región významný najmä kvôli baníctvu, ťažili sa tu predovšetkým železné rudy. Kvôli baníctvu sa sem sťahovali nemeckí kolonisti, vďaka ktorým sa tu neskôr rozšírila reformácia. 

V súčasnosti patrí územie Gemera medzi najchudobnejšie regióny Slovenska. 

Gemer patrí spolu s Oravou, Liptovom a Spišom medzi najkrajšie slovenské turistické regióny. V poslednej dobe rastie jeho popularita.

Členovia DHZ v Jelšave pozdravili pri svadobnom akte svojho člena Attilu a jeho manželku Janku

Bohatá, ale najmä prospešná je činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Jelšave. Pravidelne nám o tom píše naša spolupracovníčka Gabriela Jakubecová. Tak tomu bolo aj tentoraz, keď nás informovala, že: „V júli 2023 si dobrovoľní hasiči v Jelšave pripomenuli 150. výročie založenia DHZ. Pri tejto príležitosti bola požehnaná socha sv. Barbory v rímsko-katolíckom kostole sv. Petra a sv. Pavla.

V auguste 2023 Slovenské magnezitové závody, a. s. v Jelšave slávili svoju 100-ročnicu stretnutím banských miest a obcí na Slovensku v Jelšave. Pri tejto príležitosti bola osadená ďalšia socha sv. Barbory do vstupných priestorov SMZ, a. s.

Dňa 09. 09. 2023 si dobrovoľní hasiči uctili túto sochu. Sv. Barbora bola okrem iného aj patrónom hasičov a záchranárov.

Strana 1 z 10