štvrtok, 25 február 2021 16:38

Mestské kino v Jelšave začalo premietať v mestskom hoteli Doporučený

Napísal(a) Eva Kerekešová
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Mestské kino v Jelšave fungovalo na základe kinematografickej licencie v priestoroch mestského hotela. Majiteľom licencie bola od 1. júla 1923 Telocvičná jednota Sokol v Jelšave a prevádzku kina zabezpečovali členovia spolku. Pre potreby kina bol zakúpený premietací stroj od Biedermana. V uvedenom roku bolo uskutočnených 8 predstavení pre vojsko a 6 predstavení pre školskú mládež. V roku 1927 sa majiteľom kina stalo mesto Jelšava, ktoré ho prevádzkovalo vo vlastnej réžii. Kino malo 150 sedadiel na sedenie a do prevádzky bolo dané 17. júla 1927. V roku 1930 pán Karol Lehocký odporučil zavedenie gramofónovej hudby do mestského kina, čo bolo aj predmetom uznesenia mestskej rady č. 73/1930 a následne schválenie kúpy rádioprijímača. Neskôr, v roku 1933, bolo zriadené zvukové kino zakúpením nového zvukového aparátu značky Philips.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva mesta Jelšava z februára 1933 bola uzavretá a v máji 1933 schválená zmluva medzi mestom Jelšava a Karolom Kirschmayerom, majiteľom kinematografickej licencie. Štátnym vedúcim notárom, ako aj námestníkom starostu v zastúpení mesta, bol poverený spravovaním a vedením mestského kina, namiesto doterajšieho vedúceho kina Alfonza Šafčáka. Žiadosť o zmenu vo vedení mestského kina sa predkladala na posúdenie a schválenie aj Krajinskému úradu v Bratislave.

Jelšava kinematografická licencia 1Služobná zmluva obsahovala, že: menovaný je povinný zverený podnik (kino) spravovať a viesť pod stálym dozorom mestskej rady a starostu mesta, svedomite podľa obchodných zásad, pritom dbať na záujmy mesta, ako i na kultúrne poslanie podniku a kultúrne požiadavky obecenstva. Zároveň je povinný dbať a presne dodržiavať podmienky obsiahnuté v kinematografickej licencii mesta. Je povinný dodržiavať všetky predpisy ohľadom štátnych daní a iných dávok, predpisy o nemocenskom, úrazovom a dôchodkovom poistení. Je povinný v prevádzke mať vždy pohotove pripravené osvedčenie o odbornej spôsobilosti kinooperatéra a úradné vysvedčenie o spôsobilosti premietacieho prístroja, ako i cenzúrny lístok. Jeho povinnosťou je kino komisiou určené filmy včas objednať, termínovať a starať sa o to, aby cenzúrne lístky k filmom boli včas vrchnosti predložené. Musí sa starať o to, aby predstavenia nevhodné pre deti boli označené len ako „nie pre mladistvé osoby a školské deti“ a nesmú obsahovať iné označenia. Nevhodnosť filmov pre mladistvých a školákov musí byť v pokladni a čakárni vyznačené na viditeľnom mieste. Povinný je postarať sa, aby aspoň raz mesačne bolo predstavenie pre školskú mládež v dohode so školskými správami. Každý rok musí zabezpečiť, aby najmenej osem celovečerných programov skladajúcich sa z filmov domácej produkcie, bolo odohrané za tých istých podmienok a po tú istú dobu, ako iný program. Dve sedadlá musia byť stále voľné pre kontrolné orgány. Povinný je rozpočet kina každý rok do konca augusta vyhotoviť a mestskej učtárni odovzdať. Povinný je štvrťročne predkladať mestskej rade archiv roznava 6avýkazy o hospodárení mestského kina a na žiadosť starostu mesta, mestskej rady, finančnej komisie a mestského zastupiteľstva kedykoľvek vykázať majetkový stav mestského kina, aby jeho prosperita mohla byť vždy zistená a kontrolovaná.

Odmena vedúceho mestského kina činila 300,- Kč mesačne. Odmena mu prislúchala aj v dobe, keď sa predstavenia nekonali, v čase letných prázdnin, alebo ešte 3 mesiace odo dňa zastavenia predstavení.

Zdroj: MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, archívny fond: Obvodný notársky úrad v Jelšave.

Čítať 1091 krát Naposledy zmenené štvrtok, 25 február 2021 18:20

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!