pondelok, 11 máj 2020 14:15

Darček pre prvých návštevníkov múzea

Napísal(a)
Darček pre prvých návštevníkov múzea

(MOM) - Brány Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote pre verejnosť  sa opäť otvárajú dňa 12. mája 2020 o 9.00 hod. Vedenie múzea pripravilo milé prekvapenie. Každý individuálny návštevník, dvojica či rodina dostane pri návšteve múzea darček v podobe najnovšieho zborníka Gemer-Malohont, ročník 15.
Zborník prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea, ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 15. ročník zborníka obsahuje 17 odborných príspevkov z archeológie, histórie a etnológie. 

 

Gemersko-malohontské múzeum opäť otvorené pre verejnosť

Od utorka 12. mája 2020 sa opäť otvárajú brány Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Múzeum bolo pre verejnosť zatvorené celých 64 dní. Múzeum bude otvorené počas štandardných otváracích hodín – v pondelok zatvorené, v utorok až piatok otvorené od 9:00 do 17:00 a počas víkendu od 13:00 do 17:00.

Počas návštevy múzea však budú platiť určité opatrenia. Vstup do múzea bude povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúškom, šatkou, šálom). Pri vstupe bude potrebné si dezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Počet návštevníkov vo výstavných a expozičných priestoroch v jednom okamihu bude limitovaný na jedného návštevníka na 25m2 (t.j. maximálne traja návštevníci v jednej miestnosti), táto podmienka sa nevzťahuje na deti.

utorok, 05 máj 2020 11:52

Znie jej pieseň v tichu hlbín

Napísal(a)
Znie jej pieseň v tichu hlbín

Mária Halková rod. Michaliková * 03.07.1932 Važec – † 28.04.2020 Rožňava

Gloriam qui spreverit, veram habebit – Skutočnú slávu získa ten, kto o ňu nestojí.
Vedeli sme o jej podlomenom zdraví, tušili sme, aká bude posledná etapa cesty našej tety Halkovej: ad astra per asperam – utrpením ku hviezdam. Jednako správa o poslednom vydýchnutí vzácnej priateľky hlboko zasiahla početné matičiarske spoločenstvo.
Teraz znie mĺkva panychída, rúfusovské nepočuteľné laudácio za húževnatou rodáčkou z malebného Važca, kde uzrela svetlo sveta a pod tatranskými končiarmi jej klíčili v duši výhonky krištáľového národovectva, lásky k piesni, tancu a ľudovým tradíciám. Velebné ticho hlbín sa rozprestiera ponad všetky gemerské miesta či zákutia, ktorým teta Halková od roku 1971, kedy sa presťahovala do Rožňavy, vpisovala letokruhy svojho celoživotného úsilia. Vtlačila autentickú pečať matičiarskemu životu i dianiu v jeho celostnom rozmere aj význame.

V Jelšave si pripomenuli Deň svätého Floriána

Štvrtého mája si každoročne pripomíname Deň svätého Floriána. Svätý Florián bol katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Tento rok sme si prvýkrát mohli pripomenúť tento sviatok patróna hasičov pri soche svätého Floriána dňa 03. 05. 2020, kde sa stretli jelšavskí dobrovoľní hasiči, zapálili sviečky a uložili venček. Je to, v tejto dobe, jediná možnosť, ako si pripomenúť tento sviatok. Dúfam, že sa toto stane každoročnou tradíciou a budeme sa môcť sem vracať vo väčšom počte.

Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov

sobota, 02 máj 2020 19:05

Zo života našich hasičov

Napísal(a)
Zo života našich hasičov

V minulosti, keď mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozšírenie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ale aj členovia Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) okrem požiarov aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a pri záchranárskych prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči spolupracujú aj pri riešení núdzových situácií.
K 01. 04. 2002 bol uzákonený Hasičský a záchranný zbor, pod ktorý patria všetky profesionálne hasičské zbory na Slovensku. Vznikla tiež Dobrovoľná požiarna ochrana SR (DPO SR). Zásahy a záchranné práce vykonávajú okrem iného: 

HaZZ, ktorý je zložený z príslušníkov HaZZ. 

Predmetom mesiaca máj je úlomok keltského skleneného náramku zo Včeliniec

V rámci prezentačnej aktivity „predmet mesiaca“ predstavíme verejnosti fragment skleneného náramku zo Včeliniec – najstarší sklenený predmet vo viac ako stotísicovom zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea. Nakoľko je múzeum od 9. marca 2020 až do odvolania zatvorené, prezentujeme zbierkové predmety prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram a tiež na internetovej stránke múzea.
V roku 1982 počas archeologického výskumu na polykultúrnej lokalite Včelince – Feketesár bola PhDr. Istvánom B. Kovácsom preskúmaná časť sídliska (osady) z mladšej doby železnej (doby laténskej), ktorá bola obývaná Keltmi.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave nespí, aj v čase zatvorenia, knihovníci pracujú...

(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – tlačová správa) – Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja pripravila prostredníctvom sociálnej siete rôzne aktivity pre deti, mládež i dospelých. „Toto náročné obdobie, ktorým momentálne všetci prechádzame, si plne uvedomujeme a napriek zatvoreniu knižnice, pracujeme a robíme maximum, aby čitatelia a návštevníci nezabudli, že sme tu pre nich aj v tomto období,“ povedala na úvod pracovníčka T. Bagačková-Zollerová a pokračovala „Na sociálnej sieti Facebook už niekoľko týždňov prebieha súťaž s otázkami a ukážkami pod názvom „Hádaj, z ktorej knihy je ukážka...“ V tomto roku sme tiež vyhlásili už 4. ročník literárnej súťaže „Perly poznania“ pre tri vekové kategórie – deti (7-15 rokov), študentov (15-19 rokov) a dospelých (nad 19 rokov) aj s ukážkami jednotlivých kníh.“

Pestrá činnosť Mestského múzea v Jelšave v minulom roku

Mestské múzeum v Jelšave v predchádzajúcich dňoch vyhodnotilo svoju činnosť za rok 2019. Vo svojom príspevku, ktorý nám poslala jeho riaditeľka Mgr. Tatiana Strelková sa uvádza: "Vychádzajúc zo základných dokumentov múzea sa dlhodobo venujeme zhromažďovaniu predmetov hmotnej kultúry podľa možnosti kúpou alebo darmi, dlhodobo sme sa venovali zhromažďovaniu hrnčiarskej tradície Jelšavy a okolia. Dokumentujeme spomienky občanov na minulosť mesta, udalosti, ktoré prežili osobne alebo poznajú z rozprávania. Tiež sme zintenzívnili získavanie predmetov súvisiacich so spracovaním kovov a baníctvom.
Sprístupňujeme zbierkové predmety formou stálej expozície, ktorú priebežne dopĺňame. Spolupracujeme s inými vedeckými, kultúrnymi a historickými inštitúciami – Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota,

Zomrela rodáčka z Rožňavského Bystrého Ružena Babičová, rod. Dorkinová

Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci. Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy, človek je krehký tvor, zranený, úbohý. Do tmy si zapáli  kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje.  V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja. Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme  je naša útecha. 

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zlatým písmom hlása, že naša mať čestne svoj život dožila. Nech jej telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva. V pamäti našej žiariť bude pamiatka jej stále živá.  Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....

On-line prezentácia Gemersko-malohontského múzea

Pandémia ochorenie COVID-19 zasiahla aj činnosť Gemersko-malohontského múzea. Na základe rozhodnutia krízového štábu pri Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja je múzeum od 9. marca 2020 až do odvolania zatvorené, ako preventívne opatrenie proti šíreniu ochorenia COVID-19. Aj napriek zatvoreniu brán piateho najstaršieho múzea na Slovensku ostalo Gemersko-malohontské múzeum v spojení s verejnosťou, a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook. „Každý deň prinášame zaujímavosti z nášho múzea – zbierkové predmety, výsledky terénnych výskumov, aktivity múzejnej pedagogiky a mnoho iného,“ oznamuje Martina Oštrom Mareková.

Strana 13 z 169