Odboj

Odboj (91)

Spomienkové zhromaždenie k 74. výročiu SNP v Rimavskej Sobote

Pri pamätníku vojakov Červenej armády v Rimavskej Sobote dňa 27.8.2018 si obyvatelia mesta a okolia položením vencov pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania. Po skončení kladenia vencov a slovenskej hymne predniesla ďakovnú báseň ako prejav vďaky padlým osloboditeľom a partizánom za našu slobodu Mgr. Rika Juhászová. Po nej mal slávnostný príhovor predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote a člen Ústrednej Rady SZPB Ing. Pavol Brndiar. Vo svojom podrobnom príhovore účastníkov pietneho zhromaždenia podrobne oboznámil s vývojom od Mnichovskej zrady a Viedenskej arbitráže, ktoré znamenali rozpad ČSR a okupáciu južného Slovenska a Podkarpatskej Ukrajiny fašistickým

Aký je Chlieb každodenný partizánsky v básni Jána Brocku

Výraznou osobnosťou Gemera v jeho novodobých dejinách, ale najmä v časoch oslodzovania našej vlasti spod jarma nemeckého faišizmu, je mladý povstalecký básnik Ján Brocko (1.3.1924 Revúca - 7.7.1946 Revúca).Práve v dňoch 74. výročia Slovenského národného povstania je jeho meno v našom regióne často spomínané. Istotne aj inde sa oceňuje jeho básnická tvorba, zrodená tesne pred touto udalosťou a recitujú sa verše napísané rukou mladého, sotva 20 ročného poeta. S ostrou zbraňou pera i vojenskej pušky sa postavil tam, kde ho volalo jeho presvedčenie i srdce. Ísť do hôr k partizánom. Pri zdôrazňovaní významu tejto osobnosti som si pripomenul vetu o Brockovi, napísanú autorom životopisnej novely Dušanom Mikolajom Stanem sa básnikom, ktorou nám približuje postavu básnika Ján Brocku: "Brocko je jeden z mála básnikov, ktorí sa vyjadrovali na povstaleckom území o najaktuálnejších udalostiach priamo, bezprostredne."  Jednou z takých v

Vydarená akcia  „PO STOPÁCH SNP V GEMERI-MALOHONTE“

Na základe uznesenia predsedníctva ObV SZPB v Rimavskej Sobote sa dňa 15.6.2018 uskutočnil poznávací autobusový zájazd pre všetky súťažiace družstvá základných a stredných škôl okresu Rimavská Sobota, ktoré sa vedomostnej súťaže “Protifašistický odboj, II. svetová vojna a SNP“ zúčastnili aj so svojimi pedagogickými vedúcimi. Za ObV SZPB zabezpečovali zájazd tajomníčka ObV SZPB v Rimavskej Sobote Miriam Velochová, Mgr. Koloman Migra, Mgr. Ivan Gesko a JUDr. Jozef Pupala, ktorý pri jednotlivých pamätných miestach informoval o udalostiach v danej oblasti z obdobia druhej svetovej vojny.

Výročie oslobodenia spod fašizmu za účasti ministra obrany SR Petra Gajdoša si pripomenuli aj na Veľkej lúke pod Muránskym hradom

Sedemdesiate tretie výročie porážky fašistického Nemecka bolo na Gemeri oslávené v sobotu 19. mája 2018 na pamätnom záložnom letisku Veľká lúka pod Muránskym hradom. Pozvanie tradične prijal aktívny účastník výstupu do priestorov hradu Muráň minister obrany – reprezentant SNS p. Peter Gajdoš, ako aj poslanec NR SR Radovan Baláž. Oboch predstaviteľov, ako i početných účastníkov akcie privítal predseda OO SNS a viceprimátor mesta Revúca Július Buchta. Oslava začala položením vencov vďaky k pamätníku SNP najmladšou generáciou za sprievodu primátora Jelšavy Milana Kolesára, ako i príslušníkov armády SR. Za zvukov hymny SR a sprievodných farebných oslavných delových sálv a preletov leteckých modelov nasledovala priliehavá báseň „Poďakovanie“, ako aj prejavy 

Taký bol osud Artura Soboňu, skromného a nenápadného hrdinu, ktorý sa dožil deväťdesiat rokov

Krásneho veku 90 rokov sa dožil 17. 4. 2018 Artur Soboňa, skromný, nenápadný hrdina, ktorý v rokoch II. svetovej vojny robil cezhraničnú spojku medzi partizánskymi oddielmi brigády majora Vasila Michajloviča KOZLOVA. Jubilantovi dňa 21.4.2018 prišli okrem rodinných príbuzných zablahoželať aj primátorka mesta Tornaľa pani Mgr. Anna Szegedy v doprovode s prednostom mestského úradu p. Ladislavom Nagyom, predseda ZO SZPB v Tornali pán PaedDr. Marian Zelina a podpredseda Mgr. Miroslav Tabaček. Náš oslávenec bol nesmierne šťastný, že k jeho jubileu sa zišli jeho deti, najstarší syn Vladimír s rodinou, žijúci v zahraničnej Plzni, dcérka Vierka s rodinou z Tornale, syn Tibor s rodinou z Tornale a syn Peter, žijúci v zahraničnej Jihlave. Veľkú radosť okrem detí a hostí mu urobila účasť 7 vnúčat.

Rimavskosoboťania si pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Dňa 4.5.2018 o 11.30 hodine si obyvatelia Rimavskej Soboty a okolia pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe položením vencov pri pamätníku vojakov Červenej armády, ktorí položili svoje životy za oslobodenie mesta Rimavská Sobota. Ako prví položili veniec k pamätníku osloboditeľov žiaci ZŠ S. Vozára z Hrachova, ako víťazi dopoludňajšej vedomostnej súťaže ZŠ a stredných škôl v okrese na tému Protifašistický odboj a história SZPB, Nikola Fanová, Oliver Benda, Matej Mišurák a vedúci družstva Mgr. Ján Vaculčiak. Po nich nasledovali delegácie ObV SZPB, MÚ Rimavská Sobota, OR PZ Rimavská Sobota, Okresného úradu v Rimavskej Sobote. Pietneho aktu, ktorému dôstojnosť dodala účasť čestnej stráže z VÚ Rožňava sa zúčastnil aj zástupca Veľvyslanectva

Na spomienkovom zhromaždení k  73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny si rožňavský vojenský útvar uctil aj priameho účastníka bojov proti fašizmu

Dňa 2. mája 2018 popoludní sa priestoroch vojenských kasární Gemersko-malohontského pluku v Rožňave uskutočnil spomienkový nástup pluku RCHBO pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Veliteľ pluku pred zahájením oficiálneho nástupu pozval hostí na slávnostný obed vo vojenskej jedálni. Pri tejto príležitosti zablahoželali pánovi plk. v. v. Ladislavovi Sládekovi a pani Ružene Sládekovej k 20. výročiu ich sobáša, ktorý pripadol práve na 2. mája a mjr. v. v. Ing. Milan Malček manželom odovzdal kyticu kvetov. Po skončení obeda osobne plk. v. v. L.Sládek poďakoval kuchárom a kuchárkam za výborne pripravený obed.

Vojak Červenej armády 2. Ukrajinského frontu, plk. v. v. Ladislav Sládek oslávil 90-te narodeniny

Vojak Červenej armády 2. Ukrajinského frontu, plk.v.v. Ladislav Sládek 6. marca 2018 oslávil v Rimavskej Sobote svoje krásne 90-te narodeniny. Okrem príbuzných jubilantovi prišli zablahoželať aj vzácní hostia. Osobný pozdrav a dar mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca RF v SR Alexeja Leonidoviča Fedotova oslávencovi odovzdal plk. Alexander Vinogradov. Ústredná rada SZPB mu pri príležitosti životného jubilea udelila Rad gen. M. R. Štefánika, ktorý mu osobne odovzdal predseda ÚR SZPB Ing. Pavol Sečkár a člen ÚR SZPB, predseda ObV SZPB v Rimavskej Sobote Ing. Pavol Brndiar. Osobne prišiel jubilantovi zablahoželať aj primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko, zástupcovia ZO SZPB, kde je oslávenec členom a ďalší pozvaní hosti. Nezvyčajný darček jubilantovi venoval veliteľ Gemersko-malohontského pluku v Rožňave plk. Oliver Toderiška

Z Muránskej Zdychavy.

Tento tragický príbeh so smutným koncom sa odohral 5. decembra 1944. V tento deň nemeckí esesáci zastrelili za Skalicou (pohorie v okrese Revúca) 21 ročného Daniela Kaššaia. Príbeh vyrozprával brat zastreleného Daniela Jozef Kaššai, dnes čulý osemdesiatnik. Vtedy mal 7 rokov a bol mladší od brata Daniela o 14 rokov.
Slovenské národné povstanie bolo krvavo potlačené do hôr. Vojaci slovenskej armády, ktorí sa postavili proti nemeckým okupantom, spolu so všetkými účastníkmi odboja, partizánmi i sovietskymi poradcami – veliteľmi, museli prejsť na partizánsky spôsob boja. 35 000 nemeckých vojakov a vlasovcov sa všemožne snažilo zlikvidovať SNP.

Členovia MO SZPB partizána Tótha v Rožňave sa stretli na svojej hodnotiacej členskej schôdzi

Ako už zvykom býva, začiatočné dni nového roku v mnohých spoločenských organizáciách sú dňami, kedy spoločne členovia hodnotia svoju uplynulú prácu. Tak to bolo aj v MO SZPB partizána Tótha v Rožňave, ktorí sa stretli na svojej hodnotiacej členskej schôdzi v priestoroch zasadacej sály Mestského úradu. Schôdzu viedol predseda MO SZPB pán Milan Malčok, ktorý privítal všetkých členov, ako aj zástupcov mestského úradu, zástupcov iných spoločenských organizácií a prizvaných hostí. Zároveň pán predseda predniesol správu o činnosti MO v uplynulom roku. V priebehu ďalšieho rokovania boli prednesené správy o hospodárení organizácie a pláne práce na rok 2018.

Strana 4 z 7