Seniori

Seniori (236)

Na okresnom sneme JDS v Revúcej zvolili za nového predsedu Ing. Igora Hocka

Naši delegáti zvolení na hodnotiacej schôdzi sa zúčastnili okresného snemu dňa 11.4.2018 v priestoroch "Alfa" MsKS v Revúcej. Snemu sa zúčastnili delegáti zvolení na hodnotiacich schôdzach základných organizácií a pozvaní hostia. Z pozvaných hostí sa snemu zúčastnili: predseda krajskej organizácie JDS Banská Bystrica pán Ján Hlaváč, predseda okresného úradu pán Ing. Peter Balogh, primátorka mesta Revúca a bývala poslankyňa BBSK pani MVDr. Eva Cireňová, primátor mesta Jelšava a poslanec BBSK MVDr. Milan Kolesár, bývalý poslanec BBSK MVDr. Ján Šeševička, predseda Olympijského klubu Gemer PhDr. Juraj Králik a ďalší hostia. Rokovanie snemu otvorila a viedla pani Mgr Gitka Mladšia. Rokovanie prebehlo  v súlade so schváleným programom.

Okresné kolo v prednese poézie a prózy seniorov "Kukučínova Revúca" v Muránskej Dlhej Lúke rozhodlo o postupujúcich

Dňa 4.4.2018 členovia ZO JDS v Revúcej za podpory Mesta Revúca sa zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy "Kukučínová Revúca" v Muránskej Dlhej Lúke. Súťaž organizovala Okresná organizácia JDS v Revúcej za spolupráce Obce Muránska Dlhá Lúka a základnej organizácie JDS v Muránskej Dlhej Lúke. Program otvorila, privítala pozvaných hostí  a viedla  predsedníčka OO JDS Revúca Zuzana Homoliaková. V úvode zaspieval SSS POĽAŇ z Muránskej Dlhej Lúky krásne pesničky. Potom nasledoval prednes ukážok poézie, prózy a vlastnej tvorby. Celkom prednášalo 10 účinkujúcich.

Delegáti Rožňavského okresu na Sneme OO JDS zhodnotili svoju činnosť

Dňa 23. marca 2018  sa zišli delegáti z Rožňavského okresu na Sneme OO JDS v priestoroch MsÚ v Rožňave, aby zhodnotili svoju činnosť v oblastiach:

Členská základňa: 
Naša organizácia už v predchádzajúcom období preukázala, že je schopná realizovať záujmy našich seniorov. Členská základňa: 2015 – 1898 členov, 2016 - 1983 členov, rok 2017 - 2011, čo je nárast od roku 2014 o 396 členov, čo robí 19,8 %. Za hodnotené obdobie pribudli 5 nových ZO a to: v roku 2015 - Rožňavské Bystré - 50 členov, Kečovo – 57 členov, v roku 2016 - 3 nové ZO, a to: Rudná - 69 členov, Jablonov nad Turňou - 62 členov, Krásnohorská Dlhá Lúka - 56 členov.

Činnosť ZO JDS a KD za rok 2017 hodnotili aj v Čiernej Lehote

V Čiernej Lehote sa dňa 9. marca 2018 uskutočnila výročná členská, hodnotiaca schôdza JDS a KD Čierna Lehota. Na tomto rokovaní si členovia zvolili aj svoje nové vedenie, ktoré ich organizáciu bude zastupovať a viesť vo volebnom období 2018-2022. Po úvodných slovách a prečítaní programu rokovania a priebehu osláv MDŽ, vystúpil s básňou Michal Terrai. Svojich starých rodičov, hlavne babky, pozdravili aj deti z MŠ Čierna Lehota a ZŠ Slavošovce. Všetky vystúpenia potešili a dojali všetkých prítomných. Boli to krásne chvíle, kedy naši najmenší občania si pre svojich starých rodičov pripravili krásny program a pekné piesne. Za kultúrne vystúpenie patrí poďakovanie aj FSk Lehoťanka.

Revúcki seniori si na hodnotiacej členskej schôdzi zvolili nového predsedu

Revúcki seniori, členovia ZO JDS, ktorá je jednou z najväčších dôchodcovských organizácií na Slovensku, dňa 7.3.2018 hodnotili činnosť za predošlé volebné obdobie. Hodnotiacu členskú schôdzu otvoril a viedol Ing. Igor Hock. Hodnotiacej schôdze sa zúčastnila aj primátorka mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová, poslanci samosprávneho kraja Ing. Július Laššan, Ing. Július Buchta a MVDr. Milan Kolesár. Ing. Július Lašan z príležitosti sviatku MDŽ rozdal ženám kytičky ruží. Po schválení programu schôdze, vyhodnotení prijatých uznesení a voľbe orgánov, predsedníčka ZO JDS v Revúcej Oľga Kuchtová oboznámila členov s činnosťou ZO za rok 2017, kde podrobne hodnotila všetky aktivity uplynulého roku.

Rožňavskí seniori tiež zhodnotili činnosť v ZO JDS za uplynulé obdobie

Dňa 21.02.2018 sa v Klube dôchodcov v Rožňave stretli na svojej hodnotiacej výročnej schôdzi aj členovia ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Všetkých členov privítal a schôdzu viedol podpredseda MO JDS pán Kavečanky. Privítal zástupcov MÚ, za Okresný výbor JDS pána Vavreka, ako aj iných zástupcov spoločenských organizácií. Po krátkom kultúrnom programe boli zvolené komisie potrebné k rokovaniu a slova sa ujal predseda MO JDS pán Kardoš, ktorý zhodnotil činnosť organizácie za uplynulý rok. Správu revíznej komisie predniesla pani Poliová, správu o hospodárení predniesla pani Šimkovičová. S plánom činnosti na rok 2018 prítomných členov oboznámila pani Droždiaková.

Uplynulé volebné obdobie zhodnotili aj seniori ZO JDS v Revúckej Lehote

V stredu 21.2.2018 popoludní sa stretli seniori ZO JDS v Revúckej Lehote v priestoroch svojho klubu, aby zhodnotili svoju činnosť za posledné volebné obdobie. Medzi "starými" členmi privítali aj 4 nových, a tak miestnosť bola plná vravy, veď každý si mal čo povedať. Správu o činnosti podala predsedníčka ZO Mgr. Margita Mladšia, ktorá kladne hodnotila všetky uskutočnené akcie a srdečne poďakovala celému výboru za veľmi zodpovednú prácu a ochotu pri organizovaní činnosti. Poďakovala tiež OcÚ a OO JDS za dobrú spoluprácu počas celého volebného obdobia. Nechýbali ani konkrétne poďakovania všetkým členom, ktorí sa podieľali najmä na veľmi úspešnom priebehu 17. okresného turistického zrazu v obci

Záujem seniorov Rakovnice o členstvo v ZO JDS naďalej vzrastá - konštatovali na hodnotiacej schôdzi

Od predsedu ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku z Rakovnice Mgr. Ladislava Fabiána nám prišiel e-mail, v ktorom približuje rokovanie rakovnických dôchodcov na hodnotiacej členskej schôdzi. Pre jeho zaujímavosť vám ho stránka Maj Gemer prevzala v plnom znení, aj s fotografiami Dr. Jozefa Saba, CSc. "Len nedávno sme v kruhu svojich blízkych – rodiny a priateľov – privítali Nový rok 2018. Býva zvykom, že sa v tých chvíľach ohliadame späť a prehodnocujeme prežité, avšak na druhej strane už plánujeme všeličo nové do budúcnosti. Tento všeobecný spoločenský model zhodnocovania uplynulých aktivít a tvorby nových plánov má v činnosti našej ZO JDS pravidelne formu hodnotiacich členských schôdzí. Ich obdobie práve prichádza.

Revúcki seniori na záver fašiangov s humorom a pri zábave pochovali basu

Seniori zo ZO JDS v Revúcej už tradične na konci fašiangov poriadajú jeden zo svojich skvelých programov, ktorým je Pochovávanie basy. Tohto roku to bolo 13.2.2018 za spoluúčasti MsDK v Revúcej, kedy v priestoroch Alfa klubu MsDK privítali aj ďalších spoluobčanov mesta. Ako o tom informuje aj webová stránka spomínanej organizácie seniorov (seniori-revuca.estranky.sk) všetkých účastníkov vítali pohárikom hriateho a "jednohubkou". Pre účastníkov pripravili občerstvenie - šišku a pohárik vína. Celé podujatie fotograficky zachytil neúnavný propagátor revúckych a iných podujatí pán Peter Poboček. Jeho fotografie vám v ďalšej časti pripájame.

sobota, 23 december 2017 15:31

Vianočný príhovor

Napísal(a)
Vianočný príhovor

Milí seniori, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase Vianoc, najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dni je plná spomienok i očakávaní,  nič nie je bežné, ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

Strana 5 z 17