Seniori

Seniori (211)

Z krajskej prehliadky spevácky súborov seniorov v Poltári

Priestory kultúrneho domu v Poltári 3. mája 2018 patrili seniorom, ktorí prišli na prezentáciu speváckych súborov seniorov z 12 okresov Banskobystrického samosprávneho kraja na „Krajskej prehliadke speváckych súborov seniorov“. Moderátorka Mária Pribilincová privítala prítomných seniorov, spevákov a hostí. K prítomným seniorom sa prihovorila predsedníčka OO JDS Poltár, Mária Gavalcová, ktorá organizovala podujatie. Poďakovala sa všetkým, ktorí na podujatie prispeli finančne či materiálne. Poltár bol miestom krajskej prehliadky už po druhýkrát. Seniorov pozdravil primátor mesta pán Pavol Gavalec, ktorý bol zároveň garantom prehliadky, a podpredsedníčka KO JDS BB Mgr. Zuzana Homoliaková. Obidvaja popriali seniorom pekné zážitky z podujatia a spevákom ešte

Lubeník privítal účastníkov VI. olympijských športových hier seniorov revúckeho okresu

„Žiadny liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí každý liek“ - v duchu tohto športového seniorského motta sa konajú všetky športové aktivity seniorov. VI. okresné olympijské športové hry seniorov revúckeho okresu sa uskutočnili 25.mája 2018 v Lubeníku, ktorých sa zúčastnilo spolu 210 prihlásených účastníkov, z toho 140 súťažiacich. Na akcii sa aktívne podieľali učitelia ZŠ v Lubeníku, ďalší organizátori z OO JDS, ZO JDS pod vedením predsedníčky Alžbety Balcovej a obce Lubeník. VI. ročník „Okresných olympijských športových hier seniorov okresu Revúca“, sa konal na futbalovom štadióne a v ZŠ Lubeník, ktorého gestorom bola OO JDS Revúca s finančnou podporou BBSK a obec Lubeník. 

Na Deň víťazstva – 8. mája 2018 – pekne spolu aj seniori

Aj na hornom Gemeri seniori vedia, čo sa patrí v taký oslavný deň ako je 8. máj 2018, kedy celý pokrokový svet oslavoval 73. výročie víťazstva nad fašizmom, t. j. ukončenie II. svetovej vojny 8. mája 1945. Druhá svetová vojna bola najväčším a najrozsiahlejším vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva, ktorý stál život 45 až 60 mil. ľudí. Boje prebiehali v Európe, Ázii, Afrike a zúčastňovali sa na nich ženy aj muži z oboch ďalších obývaných kontinentoch Ameriky a Austrálie. Vojna trvala 6 rokov a stála ľudské životy, zničené mestá, nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.
Druhá svetová vojna bude vždy mementom pre ľudstvo tejto planéty a treba sa stále zamýšľať nad jej vznikom a aké veľké útrapy pre ľudstvo priniesla. Preto sa seniori ZO JDS Vlachovo, Gočovo, Vyšná

Na okresnom sneme JDS v Revúcej zvolili za nového predsedu Ing. Igora Hocka

Naši delegáti zvolení na hodnotiacej schôdzi sa zúčastnili okresného snemu dňa 11.4.2018 v priestoroch "Alfa" MsKS v Revúcej. Snemu sa zúčastnili delegáti zvolení na hodnotiacich schôdzach základných organizácií a pozvaní hostia. Z pozvaných hostí sa snemu zúčastnili: predseda krajskej organizácie JDS Banská Bystrica pán Ján Hlaváč, predseda okresného úradu pán Ing. Peter Balogh, primátorka mesta Revúca a bývala poslankyňa BBSK pani MVDr. Eva Cireňová, primátor mesta Jelšava a poslanec BBSK MVDr. Milan Kolesár, bývalý poslanec BBSK MVDr. Ján Šeševička, predseda Olympijského klubu Gemer PhDr. Juraj Králik a ďalší hostia. Rokovanie snemu otvorila a viedla pani Mgr Gitka Mladšia. Rokovanie prebehlo  v súlade so schváleným programom.

Okresné kolo v prednese poézie a prózy seniorov "Kukučínova Revúca" v Muránskej Dlhej Lúke rozhodlo o postupujúcich

Dňa 4.4.2018 členovia ZO JDS v Revúcej za podpory Mesta Revúca sa zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy "Kukučínová Revúca" v Muránskej Dlhej Lúke. Súťaž organizovala Okresná organizácia JDS v Revúcej za spolupráce Obce Muránska Dlhá Lúka a základnej organizácie JDS v Muránskej Dlhej Lúke. Program otvorila, privítala pozvaných hostí  a viedla  predsedníčka OO JDS Revúca Zuzana Homoliaková. V úvode zaspieval SSS POĽAŇ z Muránskej Dlhej Lúky krásne pesničky. Potom nasledoval prednes ukážok poézie, prózy a vlastnej tvorby. Celkom prednášalo 10 účinkujúcich.

Delegáti Rožňavského okresu na Sneme OO JDS zhodnotili svoju činnosť

Dňa 23. marca 2018  sa zišli delegáti z Rožňavského okresu na Sneme OO JDS v priestoroch MsÚ v Rožňave, aby zhodnotili svoju činnosť v oblastiach:

Členská základňa: 
Naša organizácia už v predchádzajúcom období preukázala, že je schopná realizovať záujmy našich seniorov. Členská základňa: 2015 – 1898 členov, 2016 - 1983 členov, rok 2017 - 2011, čo je nárast od roku 2014 o 396 členov, čo robí 19,8 %. Za hodnotené obdobie pribudli 5 nových ZO a to: v roku 2015 - Rožňavské Bystré - 50 členov, Kečovo – 57 členov, v roku 2016 - 3 nové ZO, a to: Rudná - 69 členov, Jablonov nad Turňou - 62 členov, Krásnohorská Dlhá Lúka - 56 členov.

Činnosť ZO JDS a KD za rok 2017 hodnotili aj v Čiernej Lehote

V Čiernej Lehote sa dňa 9. marca 2018 uskutočnila výročná členská, hodnotiaca schôdza JDS a KD Čierna Lehota. Na tomto rokovaní si členovia zvolili aj svoje nové vedenie, ktoré ich organizáciu bude zastupovať a viesť vo volebnom období 2018-2022. Po úvodných slovách a prečítaní programu rokovania a priebehu osláv MDŽ, vystúpil s básňou Michal Terrai. Svojich starých rodičov, hlavne babky, pozdravili aj deti z MŠ Čierna Lehota a ZŠ Slavošovce. Všetky vystúpenia potešili a dojali všetkých prítomných. Boli to krásne chvíle, kedy naši najmenší občania si pre svojich starých rodičov pripravili krásny program a pekné piesne. Za kultúrne vystúpenie patrí poďakovanie aj FSk Lehoťanka.

Revúcki seniori si na hodnotiacej členskej schôdzi zvolili nového predsedu

Revúcki seniori, členovia ZO JDS, ktorá je jednou z najväčších dôchodcovských organizácií na Slovensku, dňa 7.3.2018 hodnotili činnosť za predošlé volebné obdobie. Hodnotiacu členskú schôdzu otvoril a viedol Ing. Igor Hock. Hodnotiacej schôdze sa zúčastnila aj primátorka mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová, poslanci samosprávneho kraja Ing. Július Laššan, Ing. Július Buchta a MVDr. Milan Kolesár. Ing. Július Lašan z príležitosti sviatku MDŽ rozdal ženám kytičky ruží. Po schválení programu schôdze, vyhodnotení prijatých uznesení a voľbe orgánov, predsedníčka ZO JDS v Revúcej Oľga Kuchtová oboznámila členov s činnosťou ZO za rok 2017, kde podrobne hodnotila všetky aktivity uplynulého roku.

Rožňavskí seniori tiež zhodnotili činnosť v ZO JDS za uplynulé obdobie

Dňa 21.02.2018 sa v Klube dôchodcov v Rožňave stretli na svojej hodnotiacej výročnej schôdzi aj členovia ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Všetkých členov privítal a schôdzu viedol podpredseda MO JDS pán Kavečanky. Privítal zástupcov MÚ, za Okresný výbor JDS pána Vavreka, ako aj iných zástupcov spoločenských organizácií. Po krátkom kultúrnom programe boli zvolené komisie potrebné k rokovaniu a slova sa ujal predseda MO JDS pán Kardoš, ktorý zhodnotil činnosť organizácie za uplynulý rok. Správu revíznej komisie predniesla pani Poliová, správu o hospodárení predniesla pani Šimkovičová. S plánom činnosti na rok 2018 prítomných členov oboznámila pani Droždiaková.

Uplynulé volebné obdobie zhodnotili aj seniori ZO JDS v Revúckej Lehote

V stredu 21.2.2018 popoludní sa stretli seniori ZO JDS v Revúckej Lehote v priestoroch svojho klubu, aby zhodnotili svoju činnosť za posledné volebné obdobie. Medzi "starými" členmi privítali aj 4 nových, a tak miestnosť bola plná vravy, veď každý si mal čo povedať. Správu o činnosti podala predsedníčka ZO Mgr. Margita Mladšia, ktorá kladne hodnotila všetky uskutočnené akcie a srdečne poďakovala celému výboru za veľmi zodpovednú prácu a ochotu pri organizovaní činnosti. Poďakovala tiež OcÚ a OO JDS za dobrú spoluprácu počas celého volebného obdobia. Nechýbali ani konkrétne poďakovania všetkým členom, ktorí sa podieľali najmä na veľmi úspešnom priebehu 17. okresného turistického zrazu v obci

Strana 3 z 16