piatok, 12 február 2021 16:58

Zo starších dejín školstva v Dobšinej (4) Doporučený

Napísal(a) M. a O. Rozložníkovci
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

4. Obdobie voľného priemyslu 

Tento zákon o priemysle nariadil, že všetky existujúce cechy musia zaniknúť. Keďže tento dovoľoval, aby sa členovia cechov mohli združovať do priemyselných spolkov, sa u nás v podstate nič nestalo. Určitú dobu tunajšie cechy sa ešte pridržiavali predchádzajúcich stanov, až kým chatrné zvyšky minulého obdobia, cechové truhlice a písomnosti, si úradná vrchnosť vyžiadala a deponovala ich do mestského archívu, kde sú odvtedy uložené. Majetok nebol, a tak sa v tejto veci nebolo ani potrebné na niekoho obrátiť, alebo niečo vybaviť.
Miestni priemyselníci so skutočnosťami tohto obdobia neboli veľmi spokojní, a tak ochotne privítali zavedenie XVII. článku zákona z roku 1884 a na jeho základe organizovali svoju činnosť.

5. Najnovšie obdobie vývoja priemyslu,

z ktorého máme iba štatistické údaje, a tak objasnenie pomerov v priemysle Dobšinej ďalej predkladám na ich základe.

 Podľa úradných dokladov teraz v Dobšinej sú:

Obr. 07

Okrem toho sú v meste 11 obchodníci so 14 učňami a 4 pomocníkmi, ako aj 600 baníkov.

Dobšinskí priemyselníci, na základe nového zákona z augusta 1885, sa združili do priemyselného združenia a výsledkom reorganizácie bolo ustanovenie spolku:

 

Predstavenstvo priemyselného spolku (korporácie):

Predseda: Ballás Jakab
Podpredseda: Szoyka József
Zapisovateľ: Mega Endre
Pokladník: Stempel András

Členovia predstavenstva:

Adriáni György    Jex Mihály
Ballás András   Kasch András
Ballás Károly   Kaiser Mihály
Burger János   Klein Miksa
Chovan András   Koschik Mihály
Danielisz Károly   Kovács András
Fischer Károly   Lelko József
Fischer Sámuel   Mikulik Mihály
Gál József   Szoyka Sámuel
Gömöry András   Szikora József
Haag Lajos   Wagner Theofil
  Jex András  

           
To je stručný náčrt o  Dobšinej a vývoji priemyslu do dnešných dní. Čo vyrieši a donesie budúcnosť – nevieme, ale tento pohľad do minulosti, by ako skromný príspevok mohol poslúžiť k ďalšiemu plánovaniu, ako a akým smerom, z hľadiska miestnych pomerov, je treba rozvíjať priemysel – čo si želám z celého srdca. Nech sa, s láskou a oduševnením, spolčia všetci, ktorým je priemysel povolaním, vrátane toho, aké stanovisko k záležitostiam priemyselnej školy zastávať, ktorej súčasný stav predkladám a budem šťastný, ak tak urobím aj v nastávajúcej dobe.

Klein Samu

 

II.


Č l e n o v i a   v ý b o r u   p r i e m y s e l n e j    š k o l y

Predseda: Lang Gustáv
Podpredseda: Sárkány Miksa
Zapisovateľ a riaditeľ školy: Klein Samu

Ballás András   Kühn Ferencz
Ballás Jakab   Lischka Jakab
Fábry Károly   Mega András
Gömöry Samu   Melczer Ede, učiteľ, poslanec
Kasch András   Rozlosnik Mihály
Kaiser József   Stempel András
Klein Miksa   Szontagh Márton
  Szoyka József  

 

III.

U č i t e ľ s k ý   z b o r

Porad. číslo Trieda Meno Učebný predmet Počet hodín týždenne
1. prípravná Wiesinger Károly písanie, čítanie 2
2. prípravná Pomikala Mihály počítanie 2
3. I. trieda Spangl Mihály čítanie a slohovanie 2
4. I. trieda Kubiczek Károly počítanie a geometria 2
5. II. trieda Ulreich János čítanie a slohovanie 2
6. II. trieda Nemes Géza počítanie a geometria 2
7. III. trieda Melczer Ede čítanie a slohovanie 2
8. III. trieda Klein Samu počítanie a geometria 2
9. I. skupina Kasch András rysovanie 3
10. II. skupina Mayr Péter rysovanie 3

 

Poznámka: III. trieda bude otvorená iba nasledujúceho školského roku

IV.
U č e b n ý p l á n

 

Učebný plán predmetov čítanie a slohovanie, ako aj počty a geometria pre I. a II. triedu, v plnej miere zohľadňuje ministerstvom danú štruktúru. Pre prípravnú triedu a výučbu rysovania slúžil ako pravidlo uplynulý školský rok:

a) do prípravnej triedy boli prijímaní učni priemyselného oboru slovenskej národnosti z okolitých obcí

Učebná látka, vo všeobecnosti, pozostávala z:

a) písanie, b) čítanie, c) počty, a to 4 základné úlohy naspamäť a písomne, d) rozhovory v maďarčine, ktoré sú zamerané na voliteľné predmety prírodopis, zdravoveda a dejiny vlasti.
Učebnicami týchto tried boli: Szirmai József. Maďarská mluvnica pre školy I. zošit, a pre žiakov I. a II. triedy dr. Emericzy – Gelléri Mór – Péterffy József: Čítanka

b) Žiaci priemyselnej školy boli pri výučbe rysovania zaradení do dvoch tried a každá trieda bola rozdelené na dve skupiny.

 

1. Učebný plán pre prvú triedu rysovania

Vzhľadom ku skutočnosti, že podľa všetkého, v tejto triede priemyselnej školy budú väčšinou takí chovanci, ktorí ešte nikdy nemali výučbu rysovania, učiteľský zbor považoval, ako potrebné, zaradiť základy rysovania a cvičenia podľa jednotlivých bodov.

Učebná látka pre prvú skupinu: priame čiary v rôznom smere, rysovanie voľnou rukou; precvičovanie kreslenia zvislých, vodorovných, šikmých, oblúkovitých, ohnutých a vlnitých čiar a ich spájania použitím rôznych ozdôb v zošitoch na rysovanie; oboznámenie sa s merítkom.

Učebná látka pre druhú skupinu: rysovacia tabuľa, rysovacie pravítko, rysovacie perá, trojuholník, uhlomer, používanie ďalších pomôcok na rysovanie a ich udržiavanie. Rysovanie čiar, uhlov, kruhov a ich delenie, ich použitie a rôzne prispôsobenie; rysovanie voľnou rukou podľa vzoru na nástennú tabuľu. Kružnica, krivky, vlnovky a priamky a ich spájanie, ich prostredníctvom vytváranie jednoduchých a zložitejších ozdôb za súčasného dodržiavania znakov štýlu.

Tieto dve skupiny žiakov sa vyučujú v jednej triede každú nedeľu poobede od jednej do štvrtej.

 

2. Učebný plán pre druhú triedu rysovania

Prvá skupina

Základné pojmy geometrického rysovania, ktoré sú základom vytvárania najdôležitejších zostáv. Z rovinného geometrického nákresu: druhy uhlov, ich meranie, delenie a prenášanie, bočný nákres, vrchol, tetiva, a uhly v danej mierke, používanie menšej a väčšej mierky. Základné vlastnosti kruhu, kružnica, priemer, polomer, struna, dotyčnica, koncentrické kruhy, objem, ovoid a závitnica. Odkresľovanie zložitejších tvarov zo vzoru, ich zmenšovanie a zväčšovanie.

Presný geometrický nákres: kreslenie hranatých a oblých telies podľa vzoru. Hranol, pyramída, valec, kužeľ, guľa a kreslenie rôznych zložitých telies. Pohľady: základný pôdorys, bokorys, prierez a priečelie.

Druhá skupina:

Odborný nákres pre stolárov, zámočníkov, tesárov, murárov, kováčov, mlynárov a iných. Tvorba, spájanie kameňa, tehál, dreva a železa. Prezeranie najlepších nákresov, ich kolorovanie a tieňovanie tušom. Oboznámenie s najvýznamnejšími štýlmi a ich porovnávanie.

Dve skupiny II. triedy majú výučbu spolu v nedeľu poobede od jednej do štvrtej v dobre vybavenej rysovni.
Vyučovací jazyk: maďarský a nemecký.

(POKRAČOVANIE)

Košice – Rožňava december 2020

Zostavili: Ing. Mikuláš Rozložník a RNDr. Ondrej Rozložník

Čítať 1296 krát Naposledy zmenené sobota, 13 február 2021 12:57

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!