sobota, 06 marec 2021 21:13

Zo starších dejín školstva v Dobšinej (7)

Napísal(a) M.Rozložník, O. Rozložník
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

VII.

Ú č t o v n á   u z á v i e r k a

P. č.

Príjem

Suma

P. č.

Výdaje

Suma

frt

kr.

frt

kr.

1.

2.

3.

4.

Od mest. kapitanátu:

a) pokuty....................

b) za preukazy...........

 Školné

Štátna dotácia

Dotácia mesta

91

13

108

150

265

 

66

-

50

-

97

1.

2.

3.

Platy učiteľov – týždenne

18 hodín á 30 frt..............

Zariadenie, vestník.............

Školník, obsluha...............

540

 79

10

 

-

13

-

Spolu

629

13

Spolu

629

13

 

Obr. 12 

 

IX.

Z á v e r e č n é   s k ú š k y,   v ý s t a v a    r y s o v 

 a   r u č n ý ch  p r á c

Záverečné skúšky boli v dopoludňajších hodinách dňa 27. júna.  Pri tejto príležitosti boli vo vedľajšej miestnosti vystavované písomky, výkresy – rysy a ručné práce učňov.

Nevyhnutné vybavovania vo veci výstavy ručných prác bolo realizované neskoro, čo spôsobilo v tomto smere malú účasť. Nakoľko praktické vzdelávanie učňov má dobročinný vplyv a možno povedať, že ide o dobrú myšlienku, pričom na základe všeobecnej mienky sa dá predpokladať do budúcnosti ešte oduševnenejšie konanie.

Na odmeňovanie, najlepších vystavovaných prác štedro prispeli: mesto Dobšiná 2 forinty (frt), sporiteľňa 1 frt, Lang Gusztáv 1 frt, Klein Samu 1 frt, Nikl Gyula 50 grajciarov (kr), Mega Endre 40 kr, Sárkány Sándor 50 kr, Tirscher Szilárd 1 frt, Sárkány Adolf, Sárkány Pál, Sárkány Boldozsár, Sárkány Kálmán po 1 frt, Ballás Jakab 40 kr, Gömöry Samu 40 kr, Szontagh Márton 50 kr, Szontagh Boldizsár 40 kr, Soyka András 40 kr, Kühn Ferencz 50 kr, Kaiser József 40 kr, Stempel András 40 kr, Kasch András 40 kr, Adriány György 30 kr, Ballas András 30 kr, Szomp Béla 50 kr, Szoyka József 30 kr, Lelko József 30 kr, Sárkány Miksa 1 frt, Klein Miksa 1 frt, Mesko Amália 50 kr, Nikl Alália 20 kr, spolu 19 frt a 60 kr.

Prijmite, ctení darcovia, srdečnú vďaku od našej inštitúcie!

Záverom uvádzam, že so šťastím môžem k výsledkom výstavy konštatovať, že jednotlivé odmeny boli komisionálne stanovené a rozdelené na základe výsledkov skúšok.

Obr. 14

Okrem toho za vynikajúce výkresy získali po 1 forinte učni Kaiser János, Rusznák Mátyás, Markovics Józesf, Krausz Károly, Rozlosnik Jakab, Jex Samu, Buger Károly,  Gömöry  József, Kaiser Samu a Wolfrám Kálmán.

Počet vystavovaných výkresov  bol vyšší ako 200, z ktorých vzhľadom k podmienkam každý dostal pochvalu.

Obr. 15

X.

P r í s p e v k y

            V uplynulom školskom roku naša inštitúcia dostala nasledovné príspevky:

1. Uhorské ministerstvo na prevádzku učňovskej školy láskavo prispelo sumou 150 forintov.

2. Ministerský komisár veľkomožný Jágócsy Péterffy daroval kresliarske zošity autorov Vidéky a Suppan, knihy návodov, ako aj zošity o ľudovom nábytku a zámočníckej práci.

3. Mesto Dobšiná uhradilo chýbajúce výdavky vo  výške 265 forintov a 97 grajciarov a zabezpečila pre osvetlenie pri večernom vyučovaní petrolej a v zimnom období palivo na vykurovanie.

4. Vedenie miestnej obecnej školy poskytlo pre vyučovanie potrebné miestnosti, ako aj umožnila používať rysovacie a vyučovacie pomôcky.

 

Prijmite preto, veľkodušní dobrodinci,  za poskytnuté príspevky pre učňovskú školu, našu srdečnú vďaku!  

 

XI.

N a   v e d o m i e

 

1. Nasledujúci školský rok sa začne 12. septembra bežného roku

2. Nastupujúci noví učni, okrem školného, platia aj zápisné vo výške 50 kr

3. Ročné školné predstavuje 2 forinty, ktoré je potrebné vyplatiť u riaditeľa

 

V prílohe uvádzame ako ukážku reprodukcie vybraných častí pôvodnej publikácie vestníka

 

 Obr. 16

 

 

Obr. 17    Obr. 18
     
Obr. 19   Obr. 20

 

 

KONIEC!

Zostavili:

Ing. Mikuláš Rozložník, RNDr. Ondrej Rozložník

Košice – Rožňava december 2020

Čítať 1226 krát Naposledy zmenené nedeľa, 07 marec 2021 01:23

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!