sobota, 20 február 2021 17:54

Zo starších dejín školstva v Dobšinej (5) Doporučený

Napísal(a) Mikuláš Rozložník, Ondrej Rozložník
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

IV.

Učebný  plán 

            Učebný plán predmetov čítanie a slohovanie, ako aj počty a geometria pre I. a II. triedu, v plnej miere zohľadňuje ministerstvom danú štruktúru. Pre prípravnú triedu a výučbu rysovania slúžil ako pravidlo uplynulý školský rok:

            a) do prípravnej triedy boli prijímaní učni priemyselného odboru slovenskej národnosti z okolitých obcí

            Učebná látka, vo všeobecnosti, pozostávala z:

a) písanie, b) čítanie, c) počty, a to 4 základné úlohy naspamäť a písomne, d) rozhovory v maďarčine, ktoré sú zamerané na voliteľné predmety prírodopis, zdravoveda a dejiny vlasti.

 

            Učebnicami týchto tried boli: Szirmai József. Maďarská mluvnica pre školy I. zošit a pre žiakov I. a II. triedy  dr. Emericzy – Gelléri Mór – Péterffy József: Čítanka

            b) Žiaci priemyselnej školy boli pri výučbe rysovania zaradení do dvoch tried a každá trieda bola rozdelené na dve skupiny.

1. Učebný plán pre prvú triedu rysovania

            Vzhľadom ku skutočnosti, že podľa všetkého, v tejto triede priemyselnej školy budú väčšinou takí chovanci, ktorí ešte nikdy nemali výučbu rysovania, učiteľský zbor považoval, ako potrebné, zaradiť základy rysovania a cvičenia podľa jednotlivých bodov.

            Učebná látka pre prvú skupinu: priame čiary v rôznom smere, rysovanie voľnou rukou; precvičovanie kreslenia zvislých, vodorovných, šikmých, oblúkovitých, ohnutých a vlnitých čiar a ich spájania použitím rôznych ozdôb v zošitoch na rysovanie; oboznámenie sa s merítkom.

            Učebná látka pre druhú skupinu: rysovacia tabuľa, rysovacie pravítko, rysovacie perá, trojuholník, uhlomer, používanie ďalších pomôcok na rysovanie a ich udržiavanie. Rysovanie čiar, uhlov, kruhov a ich delenie, ich použitie a rôzne prispôsobenie; rysovanie voľnou rukou podľa vzoru na nástennú tabuľu. Kružnica, krivky, vlnovky, priamky a ich spájanie, ich prostredníctvom vytváranie jednoduchých a zložitejších ozdôb za súčasného dodržiavania znakov štýlu. Tieto dve skupiny žiakov sa vyučujú v jednej triede každú nedeľu poobede od jednej do štvrtej.

2. Učebný plán pre druhú triedu rysovania

Prvá skupina

Základné pojmy geometrického rysovania, ktoré sú základom vytvárania najdôležitejších zostáv. Z rovinného geometrického nákresu: druhy uhlov, ich meranie, delenie a prenášanie, bočný nákres, vrchol, tetiva a uhly v danej mierke, používanie  menšej a väčšej mierky. Základné  vlastnosti: kruh, kružnica, priemer, polomer, struna, dotyčnica, koncentrické kruhy, objem, ovoid a závitnica. Odkresľovanie zložitejších tvarov zo vzoru, ich zmenšovanie a zväčšovanie.

Presný geometrický nákres: kreslenie hranatých a oblých telies podľa vzoru. Hranol, pyramída, valec, kužeľ, guľa a kreslenie rôznych zložitých telies. Pohľady: základný – pôdorys, bokorys, prierez a priečelie.

Druhá skupina:   

Odborný nákres pre stolárov, zámočníkov, tesárov, murárov, kováčov, mlynárov a iných. Tvorba, spájanie kameňa, tehál, dreva a železa. Prezeranie najlepších nákresov, ich kolorovanie a tieňovanie tušom. Oboznámenie s najvýznamnejšími štýlmi a ich porovnávanie.

Dve skupiny II. triedy majú výučbu spolu v nedeľu poobede od jednej do štvrtej v dobre vybavenej rysovni.

   Vyučovací jazyk: maďarský a nemecký

V.

R o z v r h    h o d í n 

 

Dobšinská obecná škola, za podpory školského priemyselného výboru, umožnila nám používať dobre zariadenú kresliareň baníckej školy v novej školskej budove, ktorá bola na vyučovanie vo večerných hodinách vybavená vhodnými svietidlami. Okrem toho, s láskavým súhlasom tejto školy, sme pre prvú triedu kresličskej školy využívali učebňu IV. dievčenskej triedy.

Z hľadiska šetrenia výdavkov, večerné teoretické vyučovanie sa vykonávalo v tej istej učebni, podľa nasledujúceho rozvrhu hodín:

 

P.

č.

Trieda

Deň

Hodina

(večer)

Učebňa

Predmet

Triedny

učiteľ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

II. trieda

Prípravná trieda

I.  trieda

II. trieda

Prípravná trieda

I.  trieda

II. skup. rysovania

I. skup. rysovania

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

nedeľa

7 – 9

7 – 9

7 – 9

7 – 9

7 – 9

7 – 9

1 – 4 poobede

1 – 4 poobede

rysovňa baníckej

školy

IV. dievčenská trieda

čítanie a sloh

čítanie a počty

počty a geometria

počty  a geometria

maďarčina

písanie

čítanie a

sloh

geometria a

rysov. rukou

základy

rysovania

Ulreich J.

Pomikala M.

Kubiczek K.

Nemes Géza

Wiesinger K.

Spangl  M.

Mayr Péter

Kasch A.

VI.

Z o z n a m   u č ň o v,   z n á m k o v a n i e   a   z a m e š k a n é   h o d i n y

 

a) prípravná trieda

Meno  učňa

Remeslo

Meno majstra

Známka z chovania

Priemerné hodnotenie

Zameškané hodiny

1 Adamy András

  Bajúsz Gyula

  Brezák Endre

  Bachnák Bertalan

5  Budinszky József

  Budinszky Albert

  Brdjár Pál

  Crhan Antal

  Chisnyan János

10 Chalupka Lajos

  Elexa András

  Fux Mihály

  Garan-Hutnik Ján

  Galló József *

15 Gömöry Mátyás

  Globnovszky István

  Gullovics György**

  Heuer Mihály

  Hiros Antal

20 Klajni János

  Kasper György

  Kovács Samu

  Kovács András

  Krajcsi János

25 Kuzma János

  Lucsivjanszky Ján

  Lojda Venczel     

  Matyásko Mihály

  Markovics József

30 Majoros János***

  Malucski András

  Mlinár Simon

  Mlinarcsik Márton

  Novotny József

35 Novotny Jakab

  Opremcsák János

  Prock József

  Rogosz János

  Schefcsik János

40 Szeklér János*

  Szalay József

  Sándor György

  Sztrpka András

  Szántay János**

45 Sztanko István***

  Urbanecz Mátyás

kováč

kováč

kováč

čižmár

mlynár

čižmár

čižmár

debnár

čižmár

čižmár

kolár

krajčír

krajčír

čižmár

kolár

kolár

mlynár

obuvník

mlynár

čižmár

čižmár

krajčír

krajčír

kováč

mäsiar

čižmár

mlynár

čižmár

zámočník

čižmár

obuvník

debnár

kolár

zámočník

obuvník

mlynár

krajčír

kolár

čižmár

kolár

čižmár

krajčír

obuvník

stolár

kováč

stolár

Adriany George

Adriany George

Stoika Jozef

Gomory Andros

Lán Kárový

Kosáčik Samu

Lelkom Jozef

Lehocký Samu

Gál Lenárt

Kosáčik Samu

Stoika Jánoš

Waleštiny L.

Rútený Jozef

Bobot Kárový

Stoika Jánoš

Stoika Jánoš

Hurá Mihali

Stoika Samu

Krásnu Jakub

Lelkom Jozef

Psisko Jánoš

Gál Martin

Chovan Andros

Stoika Jozef

Gomory Andros

Fischer Jánoš

Krásnu Jakub

Gomory Andros

Baláž Jakub

Schmidt Jánoš

Zory Mihali

Mikuliek Mihali

Stoika Jánoš

Klein Miska

Stoika George

Krásnu Jakub

Gál Martin

Je Mihali

Bobot Kárový

Stoika Jánoš

Fischer Jánoš

Kozelník Andros

Wagner Mihali

Daniels Gustáv

Adriany  George

Kosáčik Mátaš

dobrý

dobrý

chválite.

dobrý

chválite.

bezúhonne.

dobrý

dobrý

chválite.

chválite.

dobrý

dobrý

chválite.

-

chválite.

chválite.

-

dobrý

dobrý

dobrý

chválite.

dobrý

dobrý

bezúhonne.

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

chválite.

-

chválite.

bezúhonne.

bezúhonne.

dobrý

chválite.

dobrý

dobrý

chválite.

chválite.

-

dobrý

bezúhonne.

bezúhonne.

-

chválite.

chválite.

dostáť.

dobrý

dobrý

dostáť.

dostáť.

nedostáť.

dostáť.

nedostáť.

výborný

výborný

nedostáť.

dostáť.

dostáť.

-

dobrý

dostáť.

-

dobrý

dostáť.

dostáť.

dobrý

výborný

dostáť.

dostáť.

výborný

dobrý

výborný

dostáť.

výborný

-

výborný

dostáť.

dobrý

dostáť.

dobrý

dobrý

dostáť.

výborný

dostáť.

-

dobrý

dostáť.

nedostáť.

-

výborný

dobrý

17

11

4

2

21

-

18

5

8

3

6

4

1

16

9

11

2

1

15

8

-

6

8

3

8

9

7

2

8

-

4

6

12

6

14

7

5

3

7

11

19

3

2

7

24

3

* odišiel   ** odišiel   *** vypadol

b) I. trieda

Meno  učňa

Remeslo

Meno majstra

Známka z chovania

Priemerné hodnotenie

Zameškané hodiny

  Accipiter Lajos

  Accipiter Lajos

 Adriányi Mátyás

  Boboth János

5 Breuer János

  Burger Mihály

  Chovan Gusztáv

  Csisko János

  Fischer Jakab

10 Fischer Kálmán

  Gömöry  József

  Hankóczy  Nándor

  Hanko Mihály

  Heutschy János

  Heutschy József****

  Harmatta János

  Harmatta József

  Harmatta János

  Hlavcsek Márton

20 Kaiser Mihály

  Kaiser János

  Klausmann Lajos

  Kirschner János 

  Kovács Károly

25 Lauf András*

  Liska Simon

  Lux András

  Lux Gyula

  Mikulik János

30 Pack Simon

  Pocsubay András

  Rozlosnik Jakab

  Rozlosnik Samu

  Rozlosnik János 

35 Rusznák Mátyás

  Schablik Béla

  Schwirián András

  Stempel András

  Stubner András

40 Szikora János

  Stasicza Mátyás

  Varga András

  Lux János

  Gömöry Sándor

45 Pack József **

**bydlisko mimo mesta

kováč

zámočník

čižmár

čižmár

obuvník

kollár

kotlár

čižmár

stolár

obuvník

kováč

údenár

pekár

baník

kam.-brus.

tesár

stolár

zámočník

kováč

krajčír

kováč

čižmár

baník

údenár

mlynár

mäsiar

čižmár

stolár

stolár

mydlár

stolár

stolár

obuvník

stolár

zámočník

mäsiar

kollár

výr.pilník

stolár

zámočník

obuvník

debnár

čalúnnik

obchodník

mlynár

Szoyka József

Klausmann Ján

Csisko Mihály

Bobóth Károly

Lux János

Danielisz Károly

Ráth Károly

Lichy Mihály

Klausmann Lajos

Fischer Károly

Szabler János

Ballás Károly

Zavadszky László

-

Mayr  Péter

Hatmatta Mihály

Stempel András

Klein Miksa

Adriány György

Lehoczky József

Nikodemusz Samuel

Szikora József

-

Ballás Károly

Lang Károly

Gurin János

Rozlosnik János

Lux Simon

Schwirián Mátyás

Koschik Mihály

Haag Lajos

Haag Lajos

Mráz Samu

Danielisz Gusztáv

Ballás Jakab

Gurin János

Danielisz Károly

Palzmann Samu

Kasch András

Klein Miksa

Szoyka György

Mikulik Mihály

Jex József

Sárkány A. P.

Lang Károly

dobrý

chválit.

nedost.

dobrý

dobrý

chváliteb.

dobrý

bezúhon.

dobrý

bezúhon.

dobrý chváliteb.

dobrý

bezúhon.

dobrý

chváliteb.

chváliteb.

chváliteb.

dobrý

chváliteb.

chváliteb.

bezúhon.

chváliteb.

bezúhon.

bezúhon.

dobrý

bezúhon.

dobrý

chváliteb.

bezúhon.

chváliteb.

dobrý

bezúhon.

chváliteb.

chváliteb.

dobrý

dobrý

chváliteb.

chváliteb.

bezúhon.

dobrý

dobrý

dobrý

dobrý

dobrý

dobrý

výbor.

dobrý

dostat.

dostat.

dobrý

dobrý

dostat.

dostat.

dobrý

dobrý

dobrý

dobrý

dostat.

dostat.

dostat.

výborný

výborný

dobrý

dostat.

dobrý

dobrý

výborný

dobrý

dostat.

dostat.

nedostat.

dobrý

dobrý

dostat.

výborný

dobrý

dostat.

dobrý

dobrý

dobrý

dostat.

dobrý

dobrý

dobrý

nedostat.

dobrý

dostat.

dobrý

dostat.

6

2

24

9

9

6

7

10

30

11

3

14

6

14

22

1

3

3

5

1

6

6

24

7

45

12

1

10

3

10

5

5

12

2

3

11

-

2

1

11

6

4

   4

9

44

* vypadol           ** vypadol     *** chorý       **** chorý

 

b) II. trieda

Meno  učňa

Remeslo

Meno majstra

Známka z chovania

Priemerné hodnotenie

Zameškané hodiny

Antony Simon

Burger János

Burger Károly

Burger Lőrincz

5  Chovan András

Csisko Samu

Csisko Samu

Csolsch Gusztáv

Danielisz János

10  Fischer József

Gál Jakab

Gotthard Samu

Gömöry András

Gömöry József

15  Gömöry Mihály

Jex Mihály

Jex Samu *

Kaiser János

Kaiser Samu

20  Kaiser Samu

Kaiser Samu

Klein Pál

Krausz Károly

Kraus Simon

25 Lux András

Neubauer András

Nikodemusz Károly

Peck Károly

Pellionisz Samu

30  Petrovszky Kálm.

Pocsubay János

Stromp Andor

Rusznák János

Vansza András

35  Varga Samu

Sterban Samu **

Wolfrám Kálmán

Znacskó András

Znacskó Mátyás

obuvník

stolár

zámočník

kováč

krajčír

zámočník

kováč

krajčír

kováč

mäsiar

kotlár

obchodník

obuvník

stolár

žen.krajčír

obuvník

baník

mäsiar

tesár

obuvník

zámočník

údenár

garbiar

remenár

žen.krajčír

obuvník

kováč

obchodník

obuvník

stolár

obuvník

obchodník

obuvník

stolár

kolár

rezač kam.

maliar int.

stolár 

obuvník

Lux Simon

Kasch András

Klein Miksa

Nikodemusz Samu

Chovan András

Ballás Jakab

Nikodemusz Samu

Wagner Gotfried

Szoyka József

Fischer Mihály

Ráth Károly

Gotthard József

Mráz Samu

Gömöry József

Gál József

Szoyka Samu

-

Krausz János

Kaiser Samu

Fischer Károly

Klein Miksa

Ballás Károly

Ballás András

Jex Károly

Gál József

Lux János

Nikodemusz Samuel

Balázsy János

Fischer Károly

Kasch András

Szikora József

Sárkány A. P.

Szoyka György

Stempel András

Danielisz Károly

Szmizsányi And.

Wolfrám Vilmos

Schwirian Mátyus

Lux János

dobrý

dobrý

chváliteb.

bezúhon.

dobrý

dobrý

dobrý

chváliteb.

chváliteb.

dobrý

bezúhon.

chváliteb.

chváliteb.

chváliteb.

chváliteb.

bezúhon.

chváliteb.

dobrý

chváliteb.

chváliteb.

dobrý

chváliteb.

chváliteb.

dobrý

dobrý

chváliteb.

chváliteb.

chváliteb.

dobrý

dobrý

dobrý

chváliteb.

dobrý

dobrý

dobrý

chváliteb.

bezúhon.

dobrý

dobrý

dostat.

dostat.

dobrý

dostat.

dobrý

dostat.

dostat.

dobrý

dobrý

dobrý

výborný

výborný

výborný

dobrý

dobrý

dostat.

výborný

dobrý

dobrý

dobrý

dobrý

výborný

výborný

dobrý

dostat.

dostat.

výborný

výborný

dobrý

dostat.

dostat.

dostat.

dostat.

dobrý

dobrý

dostat.

dobrý

dobrý

dobrý

2

-

1

20

11

6

6

4

2

6

10

1

7

10

9

1

22

13

4

13

1

8

6

6

6

13

9

9

8

1

5

2

5

3

1

40

7

2

9

 * vzdialil sa       ** vzdialil sa

Poznámka:

Známky z chovania: dics. = chválitebný, jó = dobrý, szab. = bezúhonný,

n.sab = neuspokojivý

Známky z prospechu: jel. = výborný, jó = dobrý, elégs. = dostatočný,

elégt. = nedostatočný

V stĺpci zameškané hodiny je uvedený súčet ospravedlnených aj neospravedlnených hodín

 

Zostavili:

                         Ing. Mikuláš Rozložník, RNDr. Ondrej Rozložník

                         Košice – Rožňava december 2020

Čítať 1293 krát Naposledy zmenené nedeľa, 21 február 2021 00:07

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!